10. Функции на държавата. Социална структура.

Всяка организация съществува като средство за постигане на определена цел. Организацията съществува за да действа. Насоките в областта на организацията са нейните функции. В рамките на всяка функция се осъществяват различни дейности, които дават нейното съдържание. Функциите на държавата са обективно обусловени от закона за социалната достатъчност. Всяка етносоциална общност за да съществува, трябва да осъществява няколко рода обществени взаимодействия. Съществуването на отделна човешка общност е обвързано с осъществяване на няколко рода потребности. Те са 3 вида:
- потребността от набавяне на материални блага за физическо съществуване
- биологичното и свързаното с него духовно възпроизводство на индивида
- защита от природните сили и от човека
За да се запази обществото е необходима всяка една от тези функции да бъде осигурена със съответна група от хора. Всяка една общност се стреми да постигне и да гарантира своята социална достатъчност.
Закона за социалната достатъчност показва връзката между функциите и структурата като съвкупност от необходими звена. При всяка организация функциите определят структурата. Това са две страни на функционалното съдържание респективно на държавата. Естествените функции на общността в додържавното състояние се осъществяват чрез една естествена колективност, основана върху кръвната връзка между всички членове на обществото. На това историческо стъпало започва и естествено структуриране съобразно функциите. Чрез прехода от групови бракове, през бракове по двойки и стига до монотонното семейство. В резултат на този ред то се утвърждава като социално- структурно звено, което осъществява възпроизводствената функция. Промяната в характера на стопанската дейност от потребност в производството заменя матриархата с патриархат. Стопанската дейност се поема от мъжете. Селската община се обособява като структурно звено, което осъществява земеделската продукция. Защитата първоначално става общо дело, организирани в опълчение. Преходът към държава се свързва с отделянето на военната дружина като самостоятелно, постоянно действащо звено в пряко подчинение на военния вожд. Така още преди появата на държавата социалните роли се разпределят. Функционалната структура е намерила отражение в организационната структура, която включва звена обусловени и ориентирани съобразно целите на държавата. Чрез непосредствената си дейност всеки вид звено осъществява задачата на държавата. Структурата на съвременната държава включва множество от социални звена, обособени по дейности в различни функции. Това са стопански предприятия и фирми с предмет на дейност производство, търговия и транспорт. Социални институции-училища, болници – защитни институции – армия, полиция и др.