32. Външно политически механизми на съвременна България

Външнополитическия механизъм е единство от органи , участващи в разработването и осъществяването на външната политика на страната .Важно е правомощията на тези органи да бъдат разграничени .В правовата държава е важно и да има обществен контрол , какъвто в България все още няма .Външно политическия механизъм се регламентира в конституцията .Външнополитическите органи се множат с развитието на света .Конституцията на Република България е модерна конституция , в която е прокаран принципът за разделението на влстите на законодателната и изпълнителна и съдебна . Законодателната власт в Република България е в првомощията на Народното събрание .То обявява война , сключва мир , обявява военно или извънредно положение , изпраща въоражени сили извън страната; взима решение за приемане на чуждестранни войски в България ; приема външнополитически курс на страната ; ратифицира най-важните договори ; приема закони за външната политика , приема решения в областта на външната политика , приема декларации , обръщения , засягащи външнополитически въпроси и проблеми ;денонсира международни договори ; осъществява парламентарен контрол ; създава свои специализирани органи по външна политика , участва в интерпарламентарни връзки.Така народното събрание участва във външнополитическия механизъм на страната.Досегашната работа на българския парламент не не задоволителна , защото работата на Народното събрание е силно принизена .Изпълнителната власт в Република България се осъществява от министерския съвет .Той заема централно място във външно политическия процес .Той ръководи и осъществява външната политика на страната .Той поема мецдународните задължения на България .Той сключва и денонсира определени задължения на България .Той изразява позицията на България по определен проблем .Министерството на външните работи е главен инструмент за осъществяване на външната политика на страната .Той осъществява координацията на международната дейност .Той преставлява България , ръководи българските посолства , консулства , подържа връзки с чуждите представители в България .То събира , съхранява обработва документацията свързана с външната политика на България .Това министерство отстоява правата на българските физически и юредически лица извън страната .Министърът на външните работи ръководи еднолично цялото министерство . Президентът на република България представлява страната на най-високо равнище .Може да сключва международни договори само в случаите , предвидени от закона .Той-назначава и отзовава по прдложение на министерски съвет български посланници.Ръководи Национално -разузнавателанта служба .Президентът има право на вето , може с писмени мотиви да върне в народното събрание закон , но президентът не е част от нито една от трите власти , той не стои над трите власти , той нее и четвърта власт.Съдебан власт .Конституционният съд дава задължителни тълкувания на Конституцията .Той се произнася по исканията за противоконституционост на решенията , отнасящи се за външната политика .Той се произнася по това дали подписаните от България международни договори не са в противоречие с Конституцията .Съвременната държава разита много на научната дейност за подпомагане на външнополитическата дейност.България също осъзна тази необходимост и създаде такъв институт , но след 1989г. той бе ликвидиран .Сега има само няколко частни институции , които извършват огромна работа относно външната политика на страната .Това е един от минусите на външнополитическия механизъм на България.