1. Същност на външната политика

Терминът на политиката произхожда от древна Елада и означава дейност , свързана с придобиване , упражняване и запазване на държавната власт .Общоприето е политиката да се дели на външна и вътрешна политика , но двата вида са тясно свързани .Вътрешната политика има доминиращо влияние , но има случай , в които външната политика излиза на преден план .
Субекти на външната политика са всички онези политически формации ,
които отстояват самостоятелни интереси в международния живот .
Обект на външната политика е всяко онова , което субектите на външната
Политика се стремят да запазят . променят или премахнат .Външнополитическия процес обхваща уточняването на външнополитическите интереси , на целите и на средствата , с които ще бъдат постигнати тези интереси.Външно политическия курс е общото направление на външната политика на една държава .Външната политика и международните отношения са много тясно свързани понятия , но те не са синоними..Най-важното е ,че външната политика се основава на националния интерес , а международните отношения са основават на общочовешките ценности.Външната политика е многофакторно понятие .Факторите които влияят в/у външната политика , могат да се разделят на постоянни и временни фактори .Към постоянните фактори, които влияят в/у външната политика може да се отнесе географския фактор и по-точно големината на държавата , защото голямата държава има интерес на целия континент , а малката държава има регионална политика , към географския фактор се отнася етническия състав на населението и др.Към временните фактори , които влияят в/у външната политика се отнася съгласуването на външно политическите цели.Всяка държава има много външно политически цели , те трябва да са добре съгласувани по между си , да бъдат в координация по между си .Постигането на една външно политическа цел е предпоставка за постигането на следваща.Външно политическия ресурс е съвкупност от всички обективни дадености на страната, които могат да бъдат впрегнати за осъществяването на външнополитическия курс на страната .Особено важен за външната политика е въпросът за външнополитическия стереотип.Приемствеността във външната политика е гаранция за постигане на поставените цели в различните исторически епохи.Друг важен въпрос за външната политика , трябва да съответстват на принципите на международното право .Те могат да бъдат афиширани , но те могат да бъдат и тайни.Външната политика на една държава , е гъвкава , ако е последователна , но се съобразява със ситуацията в международния живот .Политическата практика е възприела деленето на държавите на :- съюзнически , приятелски , конкуренти и вражески държави.