9. Издаване на нормативни административни актове.

НАА за разлика от ИАА притежават двойна абстрактност. Те се внасят до неопределен и неограничен брой адресати и притежават права и задължения, които имат многократно правно действие. НАА съдържат административноправни норми, следователно той е източник на материалното или процесуалното административно право. Всеки НАА има наименование, което посочва неговия вид, автора на акта и неговия предмет. Той може да носи различно наименование.
Пример: Правилници, наредби, инструкции, заповеди с постановления; чл.144 от АПК.
Поначало НАА се издават по прилагане на закон или подзаконов НАА от по-висока степен.
Пример: Правилници се издават за прилагане на закон в неговата цялост. Наредба се издава за прилагането на отделни структурни части от закон или НА от по-висока степен. Компетентността за издаване на НАА се определя от КРБ или законовите органи. Обикновено тези правомощия се формулират в акта за създаването на органа или в неговия устройствен акт. Това правомощие се посочва изрично.
Пример: чл.115 от КРБ, посочва че министрите в рамките на своята компетентност издават правилници, наредби, инструкции и заповеди. Важна особеност на това правомощие е, че то не може да се делегира (прехвърля) на друг орган. Освен органите на ИВ, общинските съвети могат да приемат подзаконови НА (чл.23 от ЗМСМА). Тези актове решават въпроси с местно значение и те следва да бъдат съобразен със законите на страната. Удостоверяването на достоверността на акта се удостоверява от съответния орган. В случаите, когато той е колективен от неговия председател следва текстът на постановлението на МС ще се удостоверява от министър председателя. На основание на чл.5, ал.5 от КРБ, подзаконовият АА следва да се обнародва в ДВ. Изключения правят актовете на общинските съвети. НАА се отменят, изменят или допълват изрична разпоредба на последващ АА. Следователно мълчаливата отмяна тук е изключена.