9. Видове териториално-административни единици.

АТУ и единици за местно административно управление са едни от най-съществените елементи на държавно –правната структура. Държавата се идентифицира с територията, а чрез териториалното деление държавата предлага на градовете възможност да използват свои публични права и задължения там където те са заселени. Организацията на гражданите по местоживеене е обща за всички държави. Чрез АТ деление се създава система за удоволетворение интересите и потребностите на населението и АТУ се основава на АТ единици. Законът за АТУ урежда създаването закрепването на АТ единици в страната, както извършването на промени. Административно – териториалното деление използва няколко понятия. Такива са населените места, граници на населено място и землище. Населеното място представлява трайно заселване на хора, които имат устройствен план или определени строителни граници. То представлява съвкупност от жилищни сгради, работни сгради, които се обитават постоянно от хора и водят там заседнал живот. Те задължително имат наименование и са включени в списъка на населените места в страната. Населеното място също така има строителна граница и граница на землището. Строителните граници се очертават от неговия градоустройствен план. Всяко населено място има територия около застроената част, в която са разположени недвижимите имоти и земи, които са незастроени. Тази околна извънцелищна територия се нарича землище. АТ единици в България са общините и областите. В общините има съставляващи ги АТ единици. Областта, общините и кметствата имат територия, граници, население, наименование и административен център. Териториалните единици са населените места и селищните образования. А населени места са градовете и селата, но отделните махали и колиби не са населени места. Те обикновено са част от някое населено място. Селски образувания са промишлените зони, вилните зони, курортните комплекси и местности. Всички те нямат самостоятелно землище, а са разположени в това на населеното място.
Областа, според ЗАТУРБ, се състои от една или повече общини, територията на които представлява и територия на областа. При създаването се взима под внимание физико-географските особености на територията, наличието на град, който да е традиционен, културен и стопански център с изградена социална и технологична инфраструктура, и транспорт достъпен до околните населени места. Създаването и края на дадена област се извършва със закон. Промяната на границите на областта се извършва само по границите на съществуващите общини с указание на президена на РБ по предложение на МС. Местно самоуправление в областта се осъществява като държавна законова дейност от общо ръководство, огранизация и контрол на всички сфери на обществения живот на ниво област. Областа е територията за протичане на местно управление. Когато разглеждаме огранизационно-правната характеристика на местно управление на ниво Област, се изяснява простата същност на областа като пространствен елемент на местно управление и се посочват носителите (кметове, областни управители и заместнижи, областна администрация, някои началници, отдели и специализирани държавни служители. Те се ползват с някои привилегии. Териториалните единици са населени места селскостопански образци. В общините могат да се изграждат съставни единици като райони и кметства. Но задължително АТ единици са само областите и общините, които са конституционо установени. По настоящо на територията на РБ има 28 области и 279 общини. В ЗАТУРБ се детайлизират и конкретизират въпроси за териториално устройство. До измененитето на ЗАТУРБ през декември 1998год бяха предвидени 9 области, но след изменението му броят нараства на 28. Областите носят наимоенования на съответния административен център. От своя страна населените места се делят на села и градове. Те са исторически функциониращи обособени територии с наличие на постояно живеещо население, строителство и землищни граници, както и необходимата инжинерна и социална инфраструктура. Селищните образования са територии извън строителните граници на населените места. Те са устроени за съшествуване на специални форми, които са определени със строителни граници. За разлика от населените места селищни образувания нямат постоянно живеещо население, като например вилните зони и курортните колонии. Районите като съставни АТ единици се създават в градове с население над 300 000 души, както и столици. Райони могат да се създават и в градове с население над 100 000 души само с решение на Общинския съвет. На този етап у нас са създадени райони само в София (24), Пловдив (3), Варна (2).
Кметството може да се създава на територията на общини с решение на общинския съвет. Начело на кметството е кметстки наместник. Това е валидно в места с население до 500 души. Редът за извършване на АТ промени на областта, общините и районите, както и реда за закриване на населено място и селищни образувания, за отделни части и присъединяване към други населени места, както и обяваването на село за град се регламентира и урежда от ЗАТУРБ в гл.4. В тези разпоредби е посочено и отразено, че трябва да се спазват изискванията на коституцията и местното населениие. Законът в чл.26 постановява, че промените на границите може да се извършва само в границите на съществуващата община. Промяната се установява с указ на президента на РБ по предложение на МС. Промяна на наименованието и административния център на областта се извършва по същия начин. ЗАТУРБ разглежда и регламентира условията и въпросите за промените, които могат да засегнат насленото място и селищните образувания. Въпросите, свързани с АТУ, са важни и сложни. Важността и сложността им произтича от характера и специалната материя, която уреждат и не е случайно, че въпросите относно стратегията на АТУ са констатирано установени неща, които повече са конкретизирани и доразвити от закона. Няма точка от пространството на РБ, която да не се намира извън териториалните граници на дадена община и област. Въпросите на АТУ трябва да бъдат съобразени с европейското законодателство и по пътя на синхронизиране на нашето с европейското.