8. Издаване на общи административни актове.

АА са индивидуални, общи и нормативни. ОАА са АА с еднократно правно действие, с които се съставят права или задължения или се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица. Следователно ОАА си приличат с ИАА по това, че се засягат права, свободи или законни интереси с конкретен характер. Те се отличават от тях по това, ОАА имат неопределен брой адресати, а ИАА имат точно персонализиран адресат. ОАА се приближават до НАА по това,че имат и двата акта за неопределен брой адресати.Разликата е, че ОАА имат еднократно действие,а НАА – многократно действие. Инициативата за откриването на производството за издаване на такъв акт може да започне от различни правни субекти. Предложенията се правят до съответния АО.Той има правото да започне такава процедура. Поради това, че тези актове засягат широк кръг адресати, откриването на производството следва да има голяма публичност. Това може да стане чрез различни похвати като съобщаване на средствата за масова иформация, изпращане на съображения и самите проекти на неправителствените организации чрез интернет страници и прочее. Задължението за уведомяване за започване на производството лежи върху съответните органи на ИВ. Когато това става по инициатива на МС, уведомяването е задължение на съответния министър, в чиято предметна компетентност материята е предмет на акта. Могат да се използват различни организационно-правни производства за изразяване на мнението и участието на заинтересованите лица и организации в производството. Това може да стане чрез подаването на писменни бележки, предложения, възражения и други, какато и чрез участие на констутативни органи и други привлечени в изработването на проекта. Заинтересовани физически и юридически лица магат да бъдат поканени на заседанията на колективните органи, когато ще се приема акта.
Пример: заседание на МС на държавни комисии и други.
Становищата могат да бъдат изразени и в обществени обсъждания. Задължително се създават условия за реализиране на тези форми за участие лежащи върху АО. Тази възможност следва да се предостави на тези лица в един разумен срок. Той не може да бъде по-малък от един месец, от датата на уведомяването. АО издава ОАА, когато обсъди направените предложения, становища, възражения на засегнатите лица (физически и юридически), както и да изясни всички факти и обстоятелства. ОАА може да придобие различна форма съобразно компетентността на АО. След издаването му той се съобщава по същия ред, както е оспорването и откриването на производството по неговото издаване. Задължително на лицата, които са внесли предложения, възражения и прочее се изпраща в съобщение за издаденият акт. Тази процедура е задължителна за издаването на ОАА. Неспазването й е правно основание за оспорването й по административен и съдебен ред. Изрично сред правните основания за оспорване в чл.146, т.3 от АПК е посочено съществено нарушение на административнопроизводствените правила. В случая сме изправени точно пред такава правна хипотези. Този акт ще бъде отменен по административен и съдебен ред. Възможно е неотложни нужди да обуславят изключване на тази процедура.
Пример: С оглед предотвратяването или преустановяването на нарушенията свързани с национална сигурност, опазването на обществения ред, осигуряването на живот на гражданите и имуществото, и при определяне на кризи тази процедура може да не се спазва. Необходимо е в хода на изпълнение на акта да се съобщят какви са били съображенията за издаването на такъв акт.