8. Характеристики на административно – териториалното деление на България.

Приетата Конституция на РБ през 1991год от ВНС утвърждава нова форма на държава, която се характеризира с разделение на властите – плурализъм на политическия живот, местното самоуправление и свързаната с него децентрализация на държавно управление. През 1991год е прието ново законодателство за функционирането на местната власт, а именно закона за местното самоуправление и местната администрация – ЗМСМА. Той дава възможност на гражданите в общината да се включат непосредствено в решаването на местните проблеми. Въпреки това ЗМСМА притежава недостатъци. Подобрението на условията за функциониране на местната администрация и необходимостта от самоусъвършенстване на неговите органи наложиха през 1995год да се приеме закона за административно териториалното устройство на РБ – ЗАТУРБ. Той утвърждава двузвенната система на местно управление – област и община. В съответствие с нея е изградена и функционира два вида администрация – децентрализирана и деконцентрирана. Първата е тази която се използва в общините, районите на големите градове и кметства. Нейната организирана структура и правомощия се определят от закона за местното самоуправление и местната администрация. На тази администрация се прехвърлят функции са самоуправление от държавата, които са ограничени в пространството, а именно териториите на общините и по отношение на обекта на управление – населението. Тези ф-ии са свързани основно със общинското имущество, общинските предприятия, общинското финансии, данъци и такси, общинската администрация - устройство на територията на общината и включените в нея населени места, образованието –предучилищно, начално, основно и средно, здравеопазване – амбулаторно – клинично и болнично осблужване, здравни профили, медико-социални грижи, санитарно-хигиенични дейности, култура – библиотеки, музеи, театри и т.н, благоустрояване и комунални дейности – водоснабдяване, канализация и т.н., социално подпомагане – социални грижи, социално осигуряване и т.н., опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общинско значение, поддържане и опазване на архитектурните, общинските и исторически паметници, развитие на спорта. Общинския съвет може да централизира изцяло или част от своите функции на районите в големите градове- кметства, изборни кметове и кметски – наместници, с население над 500 души. Деконцентрацията е територията на строителните, административни и специализирани структури на централните ведмоства, които йерархически са подчинени на МС. Материята за нейното организиране се урежда със специални закони и други нормативни актове на правителството. На територията на общините и областите функционират следните деконцентрирани държавни структури:
• Министерство на финасите – териториалното управление на данъчната администрация и териториалното управление на държавния финансов контрол
• Министерство на регионалното развитие и благоустройство – районни управления за граждански администрации и административни области, Регионални служби по кадастър и геодезия ,Районни инспекции за териториално устройствен и строителен контрол, Главно управление на пътищата, Управление пътни такси и разрешителни
• Министерство на труда и социалната политика – регионални служби по заетостта, районни инспекции по труда и др.
• Министерство на образованието и науката – регионален инспекторат
• Министерство на здарвеопазването – районни центрове по здравеопазване, Хигиенно-епидемологичен инспекторат – ХЕИ, здравноосигурителните служби
• Министерство на околната среда и водите – районни инспекторати по околоната среда и водите
• Министерство на транспорта – регионални звена на държавно-автомобилната инспекция – ДАИ
• Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – агенции по туризма
• Министерство на отбраната – териториални военни управления, отдели и бюра
• Структури на областно, общинско и кметско ниво
• Министерство на вътрешните работи – териториални отдели и спец.по гражданска защита
• Национален статистически институт – НСИ
• Главно управление на архитектурата при МС
• Държавен резерв за военновремени запаси с 8 дирекции
• Комитет по метрология и стандартизация с 15 рег. Управления
• Национален осигурителен институт – НОИ и т.н.
РБ е с утвърден двезвенен модел на териториалната администрация състоящ се от области и общини