7. Издаване на индивидуални административни актове.

ИАА е едностранно властническо волеизявление на компетентен орган на ИВ, което създава конкретни права и задължения на конкретни правни субекти. Следователно той притежава двойна конкретност, от една страна по отношение на субектите, а от друга по отношение на правата или задълженията, които им възлагат. Легална (законова) дефиниция на ИАА се дава от чл.21, ал.1 от АПК. Тази разпоредба сочи, че ИАА е изричното волеизявление на АО, с което се създават права или задължения, или се засягат права, свободи и законни интереси на гражданите и организациите. Това волеизявление може да бъде изразено с действие или бездействие.
Пример: Издаване на лиценз за търговия с алкохол и алкохолни продукти, строително разрешение, лиценз за развиване на охранителна дейност – действие.
Пример: Неотговаряне на дадена молба в определен срок по силата на законовата разпоредба може да се счита положителен или отрицателен отговор – бездействие.
Възможно е на АО да бъде приравнен и друг орган, но за това следва да има изрична законова разпоредба. Законът определя като ИАА и някои други категории правни действия.
Пример: - волеизявлението, с което се декларират или констатират възникнали права или задължения (уверение).
- волеизявление на компетентен орган за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасение на права и задължения. Към това следва да отнесем и отказа за издаване на такъв документ.
- отказа на АО да извърши или неизвърши определени действия.
Нямат белезите неиндивидуални АА, волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване на ИАА или ОАА, или част от производството на издаване на НА.
Пример: АПК изисква издаването на ОАА да стане по инициатива на различни субекти, като се спазва определена процедура. Отделните действия не могат да се обжалват. Пред такъв случай сме изправени при учредяването на строеж като вещно право. То включва решение на общинския съвет, заповед на кмета и сключване на договора. Компетентен да издаде ИАА е органа, в чиято компетентност се поставя този проблем. В случаите, когато липсва изрична разпоредба от компетентен на общинската администрация, компетентен е кмета на общината.
Производството по издаване на акта може да започне по различна инициатива:
1. От АО - в случая той ще действа служебно. Това е съществена отлика от производството пред съда. То може да започне само след сезиране от лице имащо правен интерес от разрешаването на спора.
2. По инициатива на гражданин или организация – това са типичните инициатори за възникването на това призводство. В отделни случаи законът може да предвиди възможност то да започне и по искане на по-горестоящ или друг държавен орган на прокурора или омбудсмана. Особено значение има датата на започване на производството с оглед сроковете на протичането. Тук важи общи принцип, че датата на откриване на производството е датата на постъпване на искането в съответния АО. Това е датата на постъпване на искането в деловодството, което се удостоверява чрез поставянето на входящ номер или поставянето на пощенско клеймо в съответната поща. Въпроса за обсъждане на подаване по електронни пощи. В случаите, когато акта се издава се издава по инициатива на АО за датата на започване на производството се счита датата на първото процесуално действие. Няма законово изискване за формата на искането. То може да бъде писменно или устно , в зависимост от характера му. В случаите, когато то е писменно следва ясно да се посочи името, адреса на гражданина, конкретното искане и да се подпише. Устните искания се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Те се приемат само в рамките на работното време за работа с посетителите. Писмените искания се приемат в рамките на работното време. Те могат да бъдат подадени и по пощата. Влкючително и по електроннен път, когато това е възможно. АА се издава от компетентен орган в случай, че искането не е подадено до него, а до друг орган то се препраща служебно. Искането направено в срок, но пред некомпетентен орган се смята, че е направено в срок. Следва да се осигури пълна възможност на страните да се запознаят с всички материали по преписката. АО издава акта след като изясни всички факти и обстоятелства и обсъди възражението на страните. В това производство се допускат всички доказателствени средства. Не подлежат на доказване ноторно известните факти, т.е. общо известните факти.
Пример: 3-ти март – неработен ден.
Производството следва да се развие в определени срокове. Поначало АА следва да се издаде в 14 дневен срок от датата на започване на производството. Това важи за едноличните органи, като министъра, кмета, областния управител. В случайте, когато органа е колективен въпросът следва да се изясни най-късно на първото заседание. В случайте, когато казуса е сложен от фактическа или правна гледна точка, когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства, да се осигури възможност за защита на съществени доказателства, срокът е 30 дни.
В случай, че органа не се произнесе в тези срокове се счита, че е налице мълчалив отказ. Той ще може да бъде оспорен по административен или съдебен ред. От този ден започва да тече срока за оспорването му. В НАА може да бъде предвидена и друга хипотеза, но по-изрична разпоредба непроизнасянето в срок да се смята за мълчаливо съгласие, но това е изключение и следва да има изрична разпоредба. АА следва да бъде издаден в писменна форма, отказът за издаването му следва да бъде мотивиран.