7. Застрояване на териториите и поземлените имоти. Видове застрояване. Параметри. Отклоняване.

Производството започва по заповед на изпълнителния директор на агенцията. Заповедта представлява административен акт с определени реквизити – граници на района, правоспособно лице, което ще извърши дейностите по изработване, графи, срокове и т.н. заповедта подлежи на обжалване в държавен вестник (ДВ) и в няколко ежедневника. Преди изменението от 2004год производството можеше да започва само служебно. След изменението и появата на чл.35А от ЗКИР се допуска възможността за създаване на кадастрални карти и регистри по искане на собственик или инвеститор за отделния имот или отимоти. По смисъла на този член „инвеститор” е човек, който може да строи в поземлен имот. А ЗУТ говори за „възложител”. Възможността за започване на произвоство от собственик или инвеститор представлява практическо приложение на идеята за публично партньорство. Изработването на кадастър в този случай е за сметка на възложителя. При развитието на това производство възникват задължения за Държавните Ограни и собсвениците. Обл. Управители и кметове на общините са длъжни да осигурят означаването на държавните и общински имоти и да представят данни за тях в агенцията. Собствениците и носителите на вещни права имат задължения да осигурят свободен достъп до имота за извършване на дейностите по кадастъра. Други задължения за собственика е предоставянето на актовете за собственост на лицата от служителите по кадастър. С допълнението от 2004год в закона е предвидена процедура при изгубване и унищожаване на трайни знаци за собственост. Възникват задълженията да уведомят за това и да регламентират крайните знаци (да ги възстановят). При непосредствена работа в поземлените имоти на служителите се разрешава да влизат и преминават през имотите и да поставят геодезични знаци. Закона предвижда правила за обозначаване и определяне на различни видове граници на държавата, на административно – териториалните единици, на землищата и други. Приетите кадастрални карти и регистри се обявяват на заинтересованите лица. В 30-дневен срок могат да се подават писмени възражения пред органите на агенцията. Възраженията поставят началото на спорно производство пред адмнинистративните органи. Това е комисия с определен състав. Тя трябва да се произнесе в 30-дневен срок. Ако е положително решението се извършват действителните и удоволетворени решения. Окончателно приетите кадастри се одобряват със заповед на изп. Директор на агенцията. Тази заповед подлежи на оспорване по реда на админ. Процесуалния кодекс (АПК) в 30-дневен срок след нейното обнародване в ДВ. Обжалването стават пред административния съд по местонахождение на имота. Законът предвижда задължения за поддържане на актуалното състояние на кадастъра. Това задължение е на службите по държавна собственост, общинска собственост и ведомствата които поддържат кадастъра.
Поправяне на грешки и непълноти в кадастъра:
Изработването и подържането на кадастъра в актуално състояние е човешка дейност и тя често се съпътства от грешки и непълноти. Законът предвижда, че е необходимо изменение когато в одобрения кадастър са допуснати такива грешки и непълноти. Съществуват две процедури за отстраняването им в кадастъра. Първата е административна, втората е съдебна.
1-во – когато няма спор между заинтересованите собственици се прилага административна процедура. Засегнатите подават молба до службата по кадастъра, непълнотите се установяват с акт, които се подписва от съставителите, заявителя и засегнатите собственици. Този подписан акт от горепосочените има значението на съгласие за промени в кадастъра.
2-ро-Втората процедура е съдебната. Нормативната уредба се намира в чл.52 от ЗКИР. Процедурата започва по молба на заинтересованото лице. В закона неправилно се говори за спор за имотно право. Става въпрос за спор за собственост или за вещни права. Съдебната процедура е само предпоставка за административна процедура по районното изменение в кадастъра. Този иск означава, че има спор за собственост. При него се установяват непълноти и грешки, които накърняват правото на собственост. Това е специална възможност, която се отнася само до грешки и непълноти в кадастъра. Това е доразвиване на особено приложение на чл.108 от закон за собствеността. За този иск е необходима специална предпоставка – влязъл в сила кадастър и от тук идва правния интерес за дело. Грешките и непълнотите могат да бъдат два вида – правни и фактически. Моментът на допускане е денят, в който е обнародвана заповедтта за одобрение на плана.