6. Територия на поземлен имот.

Основните дейности в областта на строителството и благоустройството са три – планиране в различни нива; инвестиционен процес; строителство. Те се извършват въз основа на съответните планове. За всяка една територия се създава определен устройствен статут. Регулирането и застрояването на територии и поземлени имоти става въз основа на подробни устройствени планове. Те са две големи групи – за улици и квартали и поземлени имори за застрояване и задоволяване на други нужди без застрояване. Улиците и кварталите се регулират в различни регулационни линии. Чл.17 от ЗУТ определя кои имоти подлежат на урегулиране. На първо място това са поземлените имоти, предназначение за строителство. На второ място са имотите чиито размери подлежат на уголемяване. На 3-то място това са съседни нерегулирани поземлени имоти, при възникване на които и уреждане на собственост могат да служат за строителство. Законодателят в чл 17, ал.3 урежда пеоцедурата в следствие на която имотите стават годни за строене. Тази процедура започва със заявление до общината. А тя от своя страна препраща заявението до агенцията по кадастър, урегулираните имоти трябва да имат лице към улицатат, а ако това не е възможно по изключение към парк или алея. Урегулации определят границите с принадлежащата част от имота, която граничи с принадлежащата улица – така се образува лицето на имота. Това е тази част от имота, която граничи с улицата. Съществуват и вътрешни регулационни линии. Те определят границите между съседните имоти. Не съществува изрично нормативно правило. Поземлените имоти трябва да имат точна геометрична форма. Обаче от правилата задължително се изисква да нямат триъгълна форма. Урегулираните имоти не подлежат на последващо урегулиране. Законът определя видовете и територията. Може да бъде основно и допълващо, свободно и свързано, комплексно или съчетано застраховане. В чл.31 са предвидени правила за основно застрояване. Установени са границите на имота и разстоянията между страните и различните имоти. В чл.36 се установяват правилата за допустими отклонения. Те могат да бъдат отношение на разстояние между сградите, на съседни урегулирани имоти, а също така и по отношение на застрояване от две страни на улицата. Застроените сгради по смиисъла на точния закон са само законоустроени сгради. Това са законостроени и узаконени в последствие сгради.