5. Основни принципи на административния процес (АП).

Те са основни ръководни начала, които се прилагат във всички етапи и за всички институти на административния процес. Върху тях се изгражда развитието на целия АП. Тези принципи произтичат във КРБ и продължават в АПК. Те са гаранция за законосъобразно протичане на процеса.

Основни принципи на административния процес са:
1. Принцип на законността – чл.4 от АПК. Този принцип изисква всички действия на водещите процеса в различните му фази, органи да почиват на законите други НА (подзаконови). Това на първо място означава, че производството по издаване на АА трябва да се води от компетентен орган. На второ място означава, че АА следва да се издава за целите на основанията и по реда установени от закона. Гаранции за спазването на този принцип са възможностите за обжалване по административен и съдебен ред. Административнонаказателната отговорност по АПК глава 18, по специални закони и по други НА незигодините правни последици при неизпълненеие на задълженията и отговорността на длъжностните лица и държавата. По Закона за вреди причинени от загуби на граждани и участието на прокурор.

2. Принцип за прилагане на НА от по-висока степен – чл.5 от АПК. Съгласно този принцип при колизия между норми от различни по степен актове се прилага този с по-висока степен, а при колизия между норми на НА и международен договор, който е част вътрешното право се прилага международния договор.

3. Принцип за съразмерност – чл.6 от АПК. Съгласно този принцип АО следват да изпълняват правомощята си така, че да не засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която са им предоставени.

4. Принцип за истинност – чл.7 от АПК. Той изисква преди взимането на каквото и да е решение АО да изясни всички факти и обстоятелства, които са от значение за случая. Истината за фактите се установява само по реда и със средствата.

5. Принцип за равенството – чл.8 от АПК. Страните са равнопоставени и разполагат с равни прицесуални възможности да защитят своите права и законни интереси.

6. Принцип за служебното начало – чл.9 от АПК. АО е длъжен при посочените в закона условия да започне, проведе и приключи административното производство, като събере всички необходими доказателства и без да има искане от страните. В съдебната фаза в АП принципа за служебното начало се изразява в задължението на съда да напътстват страните при събирането на доказателства.

7. Принцип за самостоятелност и безпристрастност – чл.10 от АПК. Съгласно този принцип АО осъществява производството самостоятелно и по-горестоящият орган не може да изземе за решаване въпрос от компетентността му освен ако това е предвидено със закон. В съдебното производство принципът е свързан с подчинението на съда само на закона и други НА. Гаранцията за спазване на принципа е института на отвода.

8. Принцип на бързина и процесуална икономия – чл.11 от АПК. Процесуалните действия се извършват в срокове определени от закона.

9. Принцип на достъпност, публичност и прозрачност – чл.12 от АПК.

10. Принцип на последователност и предвидимост – чл.13 от АПК. Известен е още като принцип на защита на оправданите очаквания. Съобразно него АО следва да оповести политиката, която ще следва при издаването на административния акт и да се придържа към нея. Този принцип се отнася до упражняване оперативната самостоятелност на органите. Неспазването на принципа е основание за административнонаказателна отговорност за длъжностното лице за осъществяване функциите на органа. Необоснователното отклонение на тази политика може да представлява превратно упражняване на власт и да доведе до отмяна на административния акт.

11. Принцип за водене на български език – чл.14 от АПК.