59. Административнонаказателна отговорност за нарушаване на трудовото законодателство.

5Уредбата на админ. наказателната отговорност (АНО) за нарушаване на трудовото законодателство се съдържа в КТ и ЗУКТС. Тя е специална по отношение на общата уредба в ЗАНН. За неуредените въпроси се прилага ЗАНН.

Според обекта на нарушението, съставите на адм.нарушения (АН) се обидиняват в 4 групи:

1. Нарушения на правилата за ЗБУТ - Изпълнителното деяние на нарушението е неспазване на правилата на ЗБУТ, т.е. неизпълнението на техните предписания. Това нарушение е винаги виновно деяние – умишлено или по непредпазливост. Наказанието е глоба. Конкретният й размер се определя от админ.-наказващия орган, като се държи сметка за тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.
Квалифициран състав - Квалифициращият белег е повторност на извършване на нарушението. Следващото нарушение трябва да е извършено от същото лице в 1-годишен срок от влизане в сила на нак. постановление, с което нарушителят е наказан. Нарушението трябва да е от същия вид. При повторност са предвидени по-високи размери на глобите.
Специален състав – Нарушението може да бъде извършено от РД или от длъжностно лице. Изпълнителното деяние е неизпълнение на задължения във връзка с осигуряване на ЗБУТ - не са взели необходимите мерки за създаването на тези условия, не са въвели необходимите съоръжения, лични предпазни средства и т.н. Предвиден е по-голям размер на глобата. Това АН също има квалифициран състав - при повторност на извършеното нарушение са предвидени по-високи размери на глобите.

2. Нарушение на други правила на правната уредба на ТПО - Субекти могат да бъдат само РД или длъжностно лице. Обект – нарушаване на разпоредбите относно писмената форма на ТД, раб.време, извънреден труд и др. Предвидено е наказание глоба. КТ установява квалифициран състав на това АН – при повторност е предвидено по-тежко наказание.

3. Нарушение на ЗУКТС - Това са нарушения на правилата, свързани с обявяването, участието и провеждането на стачката (нарушение на задължението за предварително уведомяване на РД за началото на стачката; нарушения относно предупредителната стачка; нарушаване на доброволността на участието на Р/С в стачката и др) Наказанието за тези нарушения е глоба.

4. Нарушения, свързани с дейността на контролните органи – биват 2 групи:
1) неизпълнение на задължителното предписание на контролен орган. Субект на нарушението е всеки, който не изпълни задължителното предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство (незачитане на това предписание, несъобразяване с него, продължаване на работата, без да се вземат мерките, които то предписва и т.н.). Накзанието е глоба.
2)създаване пречки на контролен орган - недопускане на контролен орган, отказ да се дадат обяснения и документи, забрана да вземат проби и мостри за изследвания и т.н.. Наказанието е глоба.

Ред за реализиране на АНО. Админ. наказание глоба се налага на лицата, извършили нарушението, с нак.постновление. То се издава въз основа на акта, с който е установено нарушението. В това постановление се определя и размерът на наложената глоба. Издава се от ръководителя на съответния контролен орган, съставил акта. Ръководителят е началникът на общинската ИТ, на ГИТ и т.н. Размерът на глобата, се определя към момента на издаване на нак. постановление. Към този момент се преценя и тежестта на извършеното нарушение.

Обжалване - нак. постановление, с което е наложена глоба за нарушение на трудовото законодателство, подлежи на обжалване пред РС, в района на който е извършено или довършено АН. Срокът на обжалване от наказания е 7 дни от връчване на нак. постановление, а от прокурора – 14 дни от издаването му. РС разглежда делото по същество в състав от един съдия. Той може да потвърди, измени или отмени нак. постановление. Влезлите в сила нак. постановления, с които е наложена глоба, подлежат на изпълнение по реда на ЗАНН. Това са държавни вземания, които се събират от органите на данъчната администрация при общинските администрации. Тези суми се изразходват целево за усъвършенстване на контролната дейност (за повишаване на квалификацията на инспекторите по труда, за закупуване на техника и технологии за усъвършенстване на контрола и т.н.) по ред, установен от министъра на ТСП и от министъра на финансите.