58. Права и задължения на представители на синдикалните организации за осъществяване на контрола за спазване на трудовото законодателство.

Синдикалните организации имат право да сигнализират контролните органи за нарушения на трудовото законодателство, както и да искат админ. наказание за виновните лица.
В изпълнение на функциите си представителите на синдикалните организации имат право:
1) да посещават по всяко време предприятията и другите места, където се извършва работата, както и помещения, ползвани от Р/С-те;
2) да изискват от РД обяснения и представяне на необходимите им сведения и документи;
3) да се осведомяват пряко от Р/С-те по всички въпроси по спазване на трудовото законодателство.

Представителите на синдикалните организации при изпълняване на функциите си са длъжни: да пазят в тайна поверителните и за служебно ползуване сведения, които са им станали известни във връзка с упражняването на контрола, както и да не използват тези сведения в своя стопанска дейност; да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство или на законодателството, свързано с държавната служба. Контролните органи са длъжни да уведомят синдикалните организации за взетите мерки в едномесечен срок.