57. Принудителни административни мерки за нарушаване на трудовото законодателство.

За предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство съответните контролните органи по своя инициатива или по предложение на синдикалните организации могат да прилагат следните принудителни административни мерки (ПАМ):
1) да дават задължителни предписания на РД-те за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство, включително и на задълженията по социално-битовото обслужване, информиране и консултиране с Р/С, както и за отстраняване на недостатъците по осигуряването на ЗБУТ;
2) да спират въвеждането в експлоатация на сгради, машини и съоръжения, производства и обекти, ако не са спазени правилата за ЗБУТ и социално-битовото обслужване;
3) да спират дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за ЗБУТ застрашават живота и здравето на хората;
4) да спират изпълнението на незаконни решения или нареждания на РД-и;
5) да отстраняват от работа Р/С, които не са запознати с правилата за ЗБУТ или не притежават необходимата правоспособност, както и Р/С, ненавършили 18 години;
6) да дават предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа при сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето на работещите;
7) при повторно нарушение да спират дейността на предприятието до отстраняване на нарушението и др. При прилагане на ПАМ контролните органи на инспекцията по труда не носят отговорност за причинени вреди.

Обжалване на ПАМ - ПАМ могат да се обжалват по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението на ПАМ. Прилагането на ПАМ е заключителен етап на контола – възможен, но не задължителен. Налагането им създава винаги ново правно положение – предотвратяват се или се отстраняват определени нарушения на трудовото законодателство и вредните последици от тях.