56. Контролни органи за спазване на трудовото законодателство – права и задължения.

Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика. Изпълнителна агенция "ГИТ" осъществява и специализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.

Външноведомствен контрол - Други държавни органи, извън Изпълнителната агенция „ГИТ”, осъществяват общ или специализиран контрол за спазване на трудовото законодателство по силата на закон или акт на МС. Вътрешноведомствен контрол - Министрите, ръководителите на други ведомства, както и на местните органи на държавно управление упражняват контрол за спазване на трудовото законодателство чрез свои специализирани органи.

Права на контролните органи. Контролните органи в рамките на своята компетентност имат право да:
1) посещават по всяко време министерствата, другите ведомства, предприятията и местата, където се извършва работа, помещенията, ползвани от Р/С-те, както и да изискват от лицата, които се намират на територията им, да се представят с документ за самоличност;
2) изискват от РД, съответно от органа по назначаването обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи във връзка с упражняването на контрола;
3) се осведомяват пряко от Р/С-те по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола, както и да изискват от тях да декларират писмено факти и обстоятелства, свързани с осъществяването на трудовата дейност;
4) вземат проби, мостри и други подобни материали за лабораторни изследвания и анализи, да използват технически средства и апаратура и да правят измервания на фактори на работната среда във връзка с упражняването на контрола върху осъществяваната трудова дейност;
5) установяват причините и обстоятелствата, при които са настъпили трудови злополуки. РД-те, органите по назначаването, длъжностните лица, Р/С-те са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции.

Задължения на контролните органи:
1. да пазят в тайна поверителните и за служебно ползуване сведения, които са им станали известни във връзка с упражняването на контрола, както и да не използват тези сведения в своя стопанска дейност;
2. да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство или на законодателството, свързано с държавната служба.