55. Контрол за спазване на трудовото законодателство – същност на контрола, видове контрол.

Контролът е средство за спазване на законността и правовия ред в ТПО.
По своята същност контролът за спазване на правната уредба на ТПО е властническа държавна дейност, като част от изпълнителната власт на държавата и от управлението на труда.

Тя включва:
1) Проверка на състоянието по спазване на правната уредба на ТПО. Тя се простира върху правните норми в КТ и издадените за неговото прилагане подзаконови нормативни актове, както и разпоредбите на други закони и нормативни актове, в които се съдържа специална уредба на ТПО. Проверката се изразява в установяване на степента, в която се изпълняват задълженията и се упражняват правата. В резултата на тези проверки контролните органи правят съответни констатации и оценки. Ако бъде установено, че фактическото състояние отговаря на нормативните изисквания, контролът приключва с това – налице е правомерно състояние.
2) Когато обаче в процеса на проверката се установи несъответствие на законовите предписания и тяхното изпълнение, контролът продължава с упражняването на съответни контролни средства за въздействие, чрез които се цели поправяне на неправосъобразното състояние и възстановяване на правомерното състояние. Контролът се упражнява от различни органи. В зависимост от положението, което те заемат спрямо контролираните от тях обекти и дейности, те се делят на органи на външноведомствен и органи на вътрешноведомствен контрол.

Външноведомствен контрол - органите за упражняването на който се намират в други ведомства. Тук органите са : Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИАГИТ). Тя упражнява цялостен контрол за спазване на цялото трудово законодателство. ИАГИТ осъществява на територията на цялата страна контрола за спазване на изискванията за ЗБУТ, на разпоредбите относно възникването, изменението и прекратяването на ТПО, както и на въпросите, свързани с тях, ръководи и координира дейността по разработването и актуализирането на нормативните актове по ЗБУТ, прилага принудителните административни мерки по КТ и др. Тези свои функции тя осъществява чрез своите две дирекции в централното управление и 28 териториални областни дирекции – “Областни инспекции по труда” (ОИТ). ОИТ изпълняват функциите на контролни органи за спазване на трудовото законодателство, на територията на своя район.

Други държавни органи, извън ИАГИТ, осъществяват общ или специализиран контрол за спазване на трудовото законодателство по силата на закон или акт на МС. Такива са: органите на Държавния санитарен контрол – върху правилата по хигиената на труда; органите на противопожарната охрана и др. Този контрол се упражнява паралелно с цялостния специализиран външноведомствен контрол за спазване на трудовото законодателство на ИАГИТ.

Вътрешноведомствен контрол - контролът за спазване на трудовото законодателство, упражняван от контролните органи, намиращи се в същата организационна система (във ведомството), в която се намира и РД, и работещите при него Р/С. Това са специализираните органи на РД за въвеждане и спазване на ЗБУТ: органите за безопасност и здраве при работа и службите по трудова медицина.