52. Индивидуални трудови спорове.

Правната уредба на индивидуалните трудови спорове (ИТС) се съдържа в КТ. Трудови са споровете между Р/С и РД относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на ТПО-я. Страни на ИТС са Р/С и РД. Предмет на спора – това са спорове относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на ТПО. Основната характеристика на ИТС е, че те са спорове за нарушени или за застрашени от нарушаване субективни права и за неизпълнени трудови задължения. В предмета на ИТС се включват и неизпълнението на субективни трудови права по КТД-и. Това е така тъй като КТД-и създават субективни права за Р/С-те, към които се прилагат, следователно тяхното нарушаване и неизпълнение трябва да бъде защитавано по реда, по който се защитават техните субективни права, които са установени в законите и в подзаконовите актове. Решенията на съда по искове, предявени индивидуално от Р/С, имат действие само по отношение на него.

Разграничение между ИТС и КТС. КТС са уредени в ЗУКТС, ИТС - в КТ. ИТС се различават от КТС:
1) по спорещите страни – при ИТС това са отделният Р/С и РД, с когото той е в ТПО, а при КТС – това са група Р/С, които най-често са представлявани от синдикална организация, и отделен РД или работодателска организация. Важно е, че едната страна при КТС е колективно образувание и това придава колективен характер на спора.
2) по спорното право – при ИТС то е субективното право на отделния Р/С, а при КТС - по въпроси на трудовите и осигу­рителните отношения и жизненото равнище. От друга страна, при ИТС в основата на спора е личният интерес на отделния Р/С, а при КТС – колективните, общите права и интереси.
3) по реда на решаването им – при ИТС това е съдебното исково производство, а при КТС – това са непосредствените преговори, доброволният арбитраж и като крайно средство – стачката. ИТС могат да бъдат класифицирани според техния предмет на трудови спорове за трудово възнаграждение, отпуск, уволнение и др.,т.е. в зависимост от естеството на спорното право.

Ред за разглеждане на ИТС. Трудовите спорове се разглеждат от съдилищата, по реда на ГПК, доколкото в КТ не е предвидено друго. Не се разглеждат от съдилищата спорове относно освобождаване на: изборни служители в органите на изпълнителната власт, в обществени организации и в политически партии и движения както и някои други отговорни държавни служители, посочени в Закона за администрацията. Трудовите спорове между Р/С - чужди граждани, и РД - чуждестранни лица или смесени предприятия със седалище в РБ, когато работата се извършва в страната, са подсъдни на съда според седалището на РД, освен ако между страните е уговорено друго.

Давност за предявяване на исковете по трудови спорове. Сроковете са различни според предмета на спора.
1) По спорове за ограничена имуществена отговорност на Р/С, за отмяна на дисциплинарно наказание "забележка" и споровете между представители на Р/С-те и РД при нарушаване на правата им - срокът е едномесечен.
2) двумесечен е срокът по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на ТПО.
3) 3-годишен е срокът по всички останали трудови спорове.

Сроковете за искове за отмяна на дисциплинарни наказания и за изменение на мястото и характера на работата започват да текат от деня, в който на Р/С е била връчена съответната заповед, а при искове относно прекратяване на ТПО - от деня на прекратяването. За другите искове сроковете започват да текат от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено. Производството по трудови дела е безплатно за Р/С. Те не плащат такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудови дела.