51. Трудов стаж.

Трудов стаж (ТС) по смисъла на КТ е времето, през което Р/С е работил по ТПО, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. За ТС се признава и времето по ТПО, през което Р/С не е работил, в следните случаи: почивните и празничните дни; ползваните платени отпуски; ползваните неплатени отпуски; ползваните неплатени отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане; времето, прекарано в курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация с откъсване от производството; времето, през което Р/С не е работил поради неправилно недопускане на работа; времето на отстраняване от работа за извършено престъпление във връзка с работата, ако Р/С не е бил привлечен като обвиняем по съответния ред; в други случаи, установени от МС. ТС при недействително ТПО - времето до признаване на ТПО за недействително се признава за трудов стаж, ако Р/С е действал добросъвестно при възникването му.

За ТС се признава и времето, през което не е съществувало ТПО, в следните случаи: Р/С е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването му на работа; лицето е изтърпявало наказание ЛС, което впоследствие е признато по съответния ред за неоснователно наложено; трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от РД съобразно предписанието на здравните органи; Р/С е останал без работа поради незаконно задържане на трудовата книжка; майката, бащата, осиновителката или осиновителят се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст; Р/С е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица, или е бил включен в школи и курсове за преквалификация; в други случаи, установени от МС. Изчисляване на ТС. ТС се изчислява в дни, месеци и години. За 1 ден ТС се признава времето, през което Р/С е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко ТПО. За 1 месец ТС се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица. За 1 година ТС се признават 12 месеца ТС.