50. Защита срещу незаконно уволнение.

Незаконно е уволнението, при което е на лице несъобразено със закона прекратяване на ТПО от страна на РД. Незаконността може да се изразява в извършване на уволнение на несъществуващо в закона основание, в нарушение на установена в закона забрана, в неспазване на предварителната закрила от уволнение, в нарушаване на материално-правното основание или на основните процедурни правила за извършване на уволнението. Правната защита срещу незаконно уволнение е съвкупност от правни средства, които законът предоставя на уволнения Р/С, за да се установи незаконността на уволнението и да бъдат отменени неблагоприятните за Р/С последици. Правната защита срещу незаконното уволнение се осъществява като защита пред РД и съдебна искова защита. И в двата случая Р/С може да предяви едни и същи искания, но защитата пред РД може да се реализира само до момента, в който се предяви иск пред съда. До този момент и РД сам може да отмени заповедта за уволнение. Исковете, които Р/С може да предяви са следните: Иск за обявяване на уволнението за незаконно и за неговата отмяна – този иск може да се предяви самостоятелно, когато уволненият Р/С се стреми да установи незаконността на уволнението, а не иска завръщането на предишната си работа. Тежестта на доказване в съдебния процес за обявяване на уволнението за незаконно лежи върху РД. Той трябва да доказва, че извършеното от него уволнение е законно, а не Р/С да доказва, че уволнението е незаконно. Иск за възстановяване на предишната работа – този иск предпоставя признаването на уволнението за незаконно и неговата отмяна и съдържа в себе си и такова искане, тъй като Р/С ще може да бъде възстановен на предишната си работа само ако уволнението бъде признато за незаконно. Тежестта на доказване и в този случай е върху РД. Ако искът на Р/С бъде уважен той следва да се яви и да заеме предишната си работа в двуседмичен срок от съобщаване на съдебното решение. РД е длъжен да го допусне до работа и ако не направи това ще му дължи обезщетение за периода на недопускането до работа. Ако Р/С не се яви в двуседмичния срок ТПО с него ще се смята за прекратено. Иск за обезщетение за времето, през което Р/С е останал без работа поради незаконното уволнение. Обезщетението, което може да се присъди на Р/С е за период не по-дълъг от 6 месеца. Тежестта на доказване тук е върху Р/С, който трябва да докаже оставането си без работа, претърпените вреди и техния размер. Този иск може да бъде уважен само ако уволнението бъде признато за незаконно. За това той най-често се съединява с първите два иска. Ако Р/С е пропуснал да го предяви с тях той може да го предяви самостоятелно след това, ако разбира се уволнението е било признато за незаконно. Иск за поправка на основането за уволнение вписано в трудовата книжка или в други документи. Когато уволнението на Р/С бъде признато за незаконно от РД или от съда или бъде поправено основанието за прекратяване на ТПО, настъпилата промяна се вписва в трудовата книжка на Р/С. В трудовата книжка основанието за прекратяване на ТПО трябва да бъде пълно и точно вписано, тъй като за Р/С е важно точно на кое основане е прекратено ТПО. Тежестта на доказване лежи върху РД защото негово е задължението за точното вписване в трудовата книжка на основанието за уволнение. Той трябва да доказва, че вписаното уволнение е правилно. Вписването в трудовата книжка се извършва от РД, с когото е било прекратено ТПО, а при отказ - от инспекцията по труда. В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.