5. Кадастър. Кадастрални карти и планове.

Нормативната основа на кадастъра се съдържа в ЗКИР, в ЗУТ, в устройствения правилник на агенцията и други. Органи са Министерския съвет, Агенцията по кадастър, която е в София, Службата по кадастъра в областните градодове и службите им. Иноформацията на кадастъра е система в три информативни масива.
-първия – единен класификатор на административно-териториалните единици
-втория - единен държавен регистър на стопанските субекти
-третия – системата ЕСГРАОН
Освен това информацията, която може да подпомогне кадастъра се съдържа в регистъра за държавна собственост.Правомощията на отделните органи се установяват в чл.12 за агенцията, чл.13 за службите по кадастър и чл.14 за служителите. Пораду специалните особености на тези дейности, нейното голямо обществено значение установява правила по придобиването на правоспособност на кадастъра. Предвидена е процедура, която завършва с вписване. То се извършва от изпълнителния директор на агенцията. Отказът може да се оспори пред мин. на регионалното развитие и благоустройство. А ако се отхвърли неговата заповед може да се оспори пред висшия административен съд – ВАС. Тук е на лице отклонение от правилника, изложено в закона за АУ. Тъй като най-напред трябва да мине по административен път, правоспособността възниква след вписване в регистъра. Закона допуска дейности по кадастъра да се извършват от недържавни правни субекти. До сега при стария закон това се извършваше само от система държавни органи. Обект на събиране на информация по кадастъра да бъдат поземлени имоти, сгради в различни степени на готовност или отделни самостоятелни обелкти. ЗКИР определят поземлените имоти като части от територията на землените. С кадастъра се дават очертания и различни граници – държавни граници, граници на административно – териториалните единици, землищни граници, граници на територии с еднакво предназначение, граници на поземлените имоти. Създаването на кадастрални карти и регистри е административно производство, в което участват 4 категории правни субекти – държавни органи, лица с правоспособност по кадастъра, собственици на имоти, носители на ограничени вещни права. След извършване на необходимите действия се стига до одобрение с акт на изпълнителния директор на агенцията по кадастър. След това се уведомяват въответните органи на министерство на правосъдието. Това става по реда предвиден в чл. 46 на ЗКИР.