4. Съотношение на административния процес с материалното административно право, гражданския и наказателния процес.

Административноправораздавателния процес или административнопроцесуалното право е клон на действащото право – обособяването му като самостоятелен отрасълс е определят от специален предмет на регулиране на предмета.

Предмет на амнинистративнопроцесуалното право са обществените отношения са свързани с решаването на административноправните спорове. Характерният метод на правно регулиране е властническия метод. АП като отрасъл на действащото право се намира в правоотношение с другите клонове на правото. Най-близко АП стои с административното право. Те се намират в определени взаимотношения – не могат да съществуват едно без друго. Материалното административно право (МАП) установява конкретни правомощия на органа на ИВ, тяхната структура, правата и задълженията на гражданите. АП посочва начина за управление на правомощията и реда за реализиране на регламиентите от МАП за права и задължения на правото можем да кажем, че административното право не може да съществува без АП, както и процеса не може да съществува без МАП. АП служи като своеобразен барометър за ефектността на материалнопраните норми, а без тях процесът не би бил приложим. Посредством производствената дейност се осъществява коректива при незаконосъобразното развитие на изпълнителната дейност (ИД), т.е. при незаконосъобразното прилагане на МАП.

АП се намира в определено отношение и с гражданския процес. То се изразява в няколко насоки:
- по някои въпроси нормите на ГПК намират субсидирано приложение и в АП.
Пример: чл.18 от АПК
- решението по един граждански спор се ползва със сила на присъдено нещо и се зачита и от съда разглеждащ и административния спор ако има и преидуциално значение.
- административното дело (процес) се спира ако неговия изход зависи от решението по висящо преидуциално гражданско дело.
По адмнистративно наказателните дела обарзувани по жалби срещу наказателни нарушения по реда на закона субсидирано се прилагат правилата на НПК.