49. Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение.

Съгласно КТ има следните видове обезщетение:
1. Обезщетение за неспазено предизвестие - Страната, която има право да прекрати ТПО с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение за неспазения срок на предизвестието. Страната, която е предизвестена за прекратяване на ТПО, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение.
2. Обезщетение при прекратяване без предизвестие – РД дължи обезщетение при прекратяване на ТПО от страна на Р/С без предизвестие в случаите когато: 1) РД забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение или по общественото осигуряване; 2) РД промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с ТД или с КТД, или установени с нормативен акт; 3) в резултат на извършена промяна значително се влошат условията на труд при новия РД.
3. Обезщетение за оставане без работа - При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на Р/С да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от Р/С длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен Р/С, заемал преди това същата длъжност, Р/С има право на обезщетение от РД.
4. Обезщетение при болест - Обезщетението се дължи от РД, когато ТПО е прекратено поради болест на Р/С и при условие че той има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получавал обезщетение на същото основание.
5. Обезщетение при пенсиониране - при прекратяване на ТПО, след като Р/С е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от РД. Това обезщетение може да се изплаща само веднъж. Обезщетението поради пенсиониране се изплаща само когато към датата на прекратяване на ТД Р/С е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
6. Обезщетение за неползван отпуск - при прекратяване на ТПО Р/С има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск. Обезщетението се изплаща независимо от вида на основанието за прекратяване на ТД.
7. Обезщетение при незаконно уволнение - при незаконно уволнение Р/С има право на обезщетение от РД в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца.
8. Обезщетение при неиздаване на документи и задържане на трудовата книжка - РД и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на Р/С поради: *неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с ТПО; *при вписване на неверни данни в издадените документи; *незаконно задържане на трудовата му книжка, след като ТПО е било прекратено.
9. Обезщетение при прекратяване срещу уговорено обезщетение - РД може да предложи по своя инициатива на Р/С прекратяване на ТД срещу обезщетение. Ако Р/С не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.