48. Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор.

При изборните ТПО винаги има определен мандат. Прекратяването им е уредено КТ. Съгласно КТ, основанията за прекратяване на ТПО, възникнало от избор са:
1. Изтичане на срока, за който лицето е избрано - ТПО, възникнало от избор, се прекратява с изтичане на срока, за който лицето е избрано. Ако при изтичане на този срок не е произведен нов избор, ТПО продължава до произвеждането му. Срокът е различен и е посочен в съответните закони.
2. Отзоваване - ТПО, възникнало от избор, може да бъде прекратено без предизвестие от съответното избирателно тяло. Отзоваването е способ зе предсрочно прекратяване на изборно ТПО. То произвежда действието си веднага, след като решението за отзоваване е прието. КТ не посочва основанията, при наличието на които избирателното тяло може да отзове даден служител. Преценката е на избирателното тяло. Най-често това се дължи на професионалните, политическите и нравствените качества на лицето или на продължително заболяване. Редът на отзоваването също не е определен в КТ – кворум, мнозинство, начин на гласуване. Тези въпроси се уреждат в съответния закон или устав.

За прекратяване на ТПО, възникнало от избор, се прилагат съответно и основанията за прекратяване на ТД с изключение на дисциплинарното уволнение. В случаите, когато за прекратяването на ТПО е необходимо волеизявление на РД, то се замества от решение на избирателното тяло. При прекратяване на изборното ТПО е неприложима предварителната закрила при уволнение. Разпоредбите на КТ се прилагат, доколкото в закон, в друг нормативен акт или в устав не е предвидено друго.