47. Предварителна закрила при уволнение.

Предварителна е закрилата, която предшества уволнението. Тя е уредена в КТ. Нейното предназначение е да постави извършването на уволнението в зависимост от получаването на предварително разрешение от инспекцията по труда (ИТ), за да предотврати прибързаните, пристрастни и несправедливи уволнения. Това разрешение се иска писмено от РД и трябва да се получи писмено от компетентния орган. Устното разрешение е недействително. Предварителното разрешение за уволнение означава даване на съгласие от компетентен орган за извършване на уволнението. Даденото предварително разрешение за уволнение не прави уволнението законно. Наличието на разрешение означава само, че при извършване на уволнението това законно изискване е спазено. Закрилата се прилага за Р/С по ТД. Тя важи и за ТПО, възникнало от конкурс, но не се прилага за прекратяване на ТПО, възникнало от избор.

Предварителната закрила се прилага при определени основания за уволнение. Тези основания са следните:
1) закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
2) при намаляване на обема на работа;
3) при липса на качества на Р/С за ефективно изпълнение на работата;
4) при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако Р/С не отговаря на тях;
5) при дисциплинарно уволнение.

Предварителното разрешение за уволнение се иска и дава или отказва за всеки отделен случай. Дори и когато се извършва уволнение на големи групи от Р/С – например при закриване на част от предприятието, разрешението не може да има общ характер. Предварителните разрешения за уволнението на Р/С, се дават от ИТ, на територията на която се намира седалището на предприятието или на негово поделение, в което работи съответният Р/С, чието уволнение се иска. Категориите Р/С, за които предварителната закрила се прилага, са изброени в КТ. Предварителната закрила трае, докато Р/С принадлежи към съответната категория Р/С. Съгласно КТ - при наличие на определените в КТ основания за уволнение,

РД може да уволни само с предварително разрешение на ИТ за всеки отделен случай:
1. Р/С, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
2. трудоустроен Р/С;
3. Р/С, които боледуват от определени болести;
4. Р/С, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;
5. Р/С, който е избран за представител на Р/С-те, за времето, докато има такова качество.

РД може да уволни Р/С, който е член на синдикално ръководство, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. Когато в КТД е предвидено, РД може да уволни Р/С поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието. Бременна Р/С както и Р/С в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена без предизвестие само чрез предварително разрешение на ИТ.