46. Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвстие.

Основанията за прекратяване на ТД от РД без предизвестие са изброени в КТ. Те са свързани с личността и поведението на Р/С, но между тях съществуват раз­личия с оглед на субективното поведение на Р/С. В едни случаи това е неговото виновно поведе­ние като страна по ТПО. В други слу­чаи - като гражданин. В трети случаи не става въпрос изоб­що за негово виновно поведение.
1) ТД може да бъде прекратен от РД без предизвес­тие, когато Р/С бъде задържан за изпълнение на присъда. Това основание се отнася за изпълнение на присъда, с която е наложено наказа­ние ЛС с ефективно изпълнение, а не услов­но осъждане. Прекратяването на ТД в тези случаи е право на РД. Въпреки задържането на Р/С за изпълнение на наказанието ЛС, РД може и да не прекрати ТД, ако прецени, че размерът на наказанието е малък и Р/С скоро ще го изтърпи и ще се върне на работа, или по каквито и да било други съображения РД не желае да го уволни независимо от размера на наложеното наказание. Това може да стане, ако Р/С е подал молба да му бъде разрешен неплатен отпуск за времето на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.
2) ТД се прекратява от РД без пред­известие, когато Р/С бъде лишен с присъда или по административен ред от правото да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен. По действащото законодателство това може да стане в два случая. Единият случай е, когато с осъдителна присъда за извършено престъпление на Р/С е наложено допълнително наказание да не упражнява про­фесията или да не изпълнява длъжността, на която е назначен. Другият случай е, когато с наказателно постановление за из­вършено админ. нарушение от Р/С му е наложено админ. наказание лишава­не от правото да упражнява определена професия, която съвпа­да със заеманата от него длъжност. Присъдата или наказател­ното постановление, с което Р/С е ли­шен от правото да упражнява съответната професия или длъжност, трябва да са влезли в сила. РД е длъжен да издаде заповед за прекратяване на ТД на това основание и няма право на преценка.
3) ТД се прекратява от РД без предизвестие, когато служителят е заличен от регистрите на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на про­фесионалистите по здравни грижи. Заличаването от регистри­те е вид наказание за извършено нарушение на правилата за професионална етика и на добра медицинска практика. На­рушенията се констатират с акт, съставен от член на коми­сията за професионална етика. Заличаването от ре­гистрите е срочно, както и наказателното постановление тряб­ва да бъде с определен срок за заличаване, който може да бъде от три месеца до две години. Въз основа на влязлото в сила наказателно постановление РД е длъжен да прекрати сключения ТД.
4) ТД се прекратява от РД без пред­известие, когато Р/С откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване. Необходимо е към момента на трудо­устрояването на подходяща работа Р/С да има право да я заема, т.е. да не е изтекъл срокът на трудоустрояването.
5) ТД може да се прекратява от РД без предизвестие, когато Р/С бъде дисциплинарно уволнен. (Дисц. уволнение се налага при: неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; системни нарушения на трудовата дисциплина; злоупотреба с доверието на РД или разпространяване на поверителни за него сведения и др).