45. Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвстие.

45. Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвстие. Основанията за прекратяване на ТД от РД с предизвестие съгласно КТ се делят на две групи:

Едната група обхваща основанията, при които причината за прекратяване на ТД с предизвестие от РД е в РД.

1) ТД може да се прекрати при прекратяване цялата дейност на предприятието. Това основание се прилага, тъй като изчезва едната страна по ТД, поради което той не може повече да съществува. Необходимо е да е налице решение на съответния орган за преустановяване дейността на предприятието.
2) ТД може да се прекрати при прекратяване дейността на дадено организационно звено, но предприятието като правен субект продължава да функционира. Важно е закриваното звено да е било обособено в състава на предприятието и неговата структура. С решението си РД трябва да се произнесе относно частта от предприя­тието, която трябва да бъде закрита, и датата, от която трябва да стане. Закриването на съответната част от предприятието и преустановяването на работата в закритото звено правят неиз­бежно прекратяването на ТД-и с Р/С, работещи в него.
3) ТД може да се прекрати при съкращаване на щата. Съкра­щаването на щата означава намаляване или премахване за в бъдеще на отделни бройки в утвърдения общ брой на Р/С-те. Съкращаването на щата е необходи­мо да се извърши по начин, който да позволява да се запазят по-квалифицираните Р/С и се освобо­дят ония от тях, които имат по-ниска квалификация и чиято дейност е по-малко ефективна за предприятието.
4) ТД може да се прекрати при намаляване обема на работата. Намаляването на обе­ма на работата се изразява в намаляване количеството на про­извежданата продукция, спадналия обем на стокооборота или недостиг на суровини, материали и енергия и т.н. Когато е налице намаляване обема на работата, РД преценява с каква част, в цялото предприятие или само в отделни негови звена и в кои от тях да намали броя на Р/С съобразно намаления обем на работата.
5) ТД може да се прекрати при спиране на работата за повече от 15 работни дни. Спирането на работата може да обхване както цялото пред­приятие, отделни негови звена, определени дейности, а така също и единични машини или работни места. ТД може да бъде прекратен и още в началото на спиране­то на работата, ако се предвижда, че то ще продължи пове­че от 15 работни дни.
6) ТД може да се прекрати при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако Р/С не отговаря на тях - макар Р/С да е имал необходи­мото образование и професионална квалификация при сключването на ТД, но изискванията за длъжността, за която е сключен, са се изменили съществе­но. Необходимо е промяната в изискванията за изпълнение­то на длъжността да има реален характер. Не може да бъде основание за прекратяване на ТД само изме­нението на наименованието на длъжността, без да се изменя съдържанието за нейното изпълнение.
7) ТД-и на служителите от ръководството на пред­приятието могат да бъдат прекратени с предизвестие поради сключване на договор за управление на пред­приятието. Правото за прекратяване на ТД-и може да се упражнява спрямо определен кръг лица. Това са ръководителят на предприятието, заместниците на ръково­дителя и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес, ръководителите на цехове, производства, отдели и т.н.

Другата група обхваща основанията, при които причина­та за прекратяване на ТД с предизвестие от РД е в Р/С.

1) ТД може да бъде прекратен при липса на качества на Р/С за ефективно изпълнение на работата. Липсата на качества може да се отнася до професионалното равнище или до личностната характеристика на Р/С. Неефективното изпълнение на работата трябва да се дължи на личните качества на Р/С, а именно, че квалификацията и подготовката му са недостатъч­ни за ефективното изпълнение на работата. Резултати­те от работата могат да се изразяват в производство на некаче­ствена продукция, в извършване на некачествени услуги и т.н.
2) ТД се прекратява, когато Р/С не притежава необходимото обра­зование или професионална квалификация за изпълняваната работа. Необходимото образование за изпълняваната работа - това е изискване за необходимата степен и вид завършено образование. Липсата на необходимото образо­вание и професионална квалификация се появява след сключ­ване на ТД поради повишаване на изисквания­та за съответната длъжност.
3) ТД се прекратява, когато заеманата от Р/С длъжност тряб­ва да бъде освободена за възстановяване на незаконно увол­нен Р/С, заемал преди това същата длъжност. РД прекратява ТД на това основание при наличието на следните предпоставки:
а) да е бил уволнен Р/С от РД;
б) на освободеното място (длъжност) да е бил сключен ТД с друг Р/С;
в) уволненият Р/С да е възстановен от РД или с решение на съда, което да е влязло в сила. Ако не са налице тези условия, прекратяването на ТД е недопустимо, а ако е извършено, то е незаконосъобразно.
4) ТД се прекратява при обективна невъзможност на Р/С за изпълнение на ТД. Наличието на обективна невъзможност означава, че при създадената обстановка по­нататъшното изпълнение на ТД е невъзможно. Без значение са причините, които са довели до това. Важно и съществено е, че това са фактори, които са неподвластни на волята на Р/С. (напр. изземването на задграничния паспорт на даден моряк за задгранично плаване поради нарушение на паспортния режим).

Съгласно КТ - РД може да прекрати ТД, като отправи писмено предизве­стие до Р/С. Предизвестието е волеизявление, с ко­ето едната страна по ТД прекратява договора, считано от един бъдещ момент. Този момент е денят на изтичането на срока на пред­известието. С изтичането на срока на предизвестието се прекратява ТПО. Предназначението на предизвестието е да се даде възмож­ност на другата страна на ТД да се подготви за неговото прекратяване. Когато пред­известието се дава от РД, това значи Р/С да има време да си намери работа при друг РД или да си осигури доход от друга трудова дей­ност.

Продължителността на срока е различна за безсрочните и срочните ТД. За безсрочните ТД срокът е 30 календарни дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок. Страните могат да уговарят и срок, по-дълъг от 30 календарни дни, но не повече от 3 месеца. Продължителността на срока на предизвестието при сроч­ните трудови договори е 3 календарни месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. При срочните трудови договори законът не предвижда възможност за уговаряне на срока на предизвестието между страните.