44. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвстие.

Р/С може да прекрати ТД без предизвестие само тогава, когато е налице някое от установените в КТ основания. Той трябва да посочи на кое от основанията пре­кратява ТД. Това е необходимо, за да може РД да провери дали основанието е налице. Ако основанието е налице, прекратяването на ТД е законосъобразно. Ако обаче то не е налице, прекратяването му е незаконосъобразно. Основанията се обособяват в три групи, при които причината за прекратяване на ТД е: а) в РД; б) в Р/С; в) в двете страни. При първата група основания за прекратяване на ТД причина е у РД. Това са основанията: когато РД забави изплащането на трудовото възнаграждение или обезщетение; когато РД промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с ТД или с КТД, или установени с нормативен акт; РД преустанови дейността си; РД е предоставил неплатен отпуск на Р/С без негово съгласие и др. ТД може да се прекрати при забава на РД да изплати трудовото възнаграждение или обез­щетения на Р/С. Забавата ще е налице както при закъснения на авансовото, така и на окончателното плащане на трудовото възнагражде­ние или обезщетение. Неизпла­щането трябва да се дължи по причина на РД. Ако то се дължи на обстоятелства, които не зависят от РД, като например природни бедствия, Р/С няма право да прекрати ТД без предизвестие. При втората група основания за прекратяване на ТД причината е в Р/С. Такива са основанията: когато Р/С преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз ос­нова на конкурс; когато Р/С продължава образо­ванието си в учебно заведение на редовно обучение или по­стъпва на редовна докторантура; когато Р/С работи като замест­ник на отсъстващ Р/С и премине на друга работа за неопределено време; когато Р/С постъпва на държав­на служба и др. При третата група основания за прекратяване на ТД причината е и в Р/С и в РД. Това е случаят, когато Р/С не може да изпълнява възложената му работа по­ради заболяване и РД не му осигури друга подходя­ща работа съобразно предписанието на здравните органи. Съгласно КТ – Р/С, който пора­ди болест или трудова злополука не може да изпълнява възло­жената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Предписанието, издадено от здравните органи, задължава Р/С да не изпълнява работата, от която се премества. Предписанието задължава и РД да не го допуска до тази работа. РД е длъжен да премести Р/С на подходяща работа съгласно предписа­нието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му. За прекратяване на ТД без предизвестие е необходимо да има предписание на съответния здравен орган за трудоустрояване на Р/С, то да е по­лучено от РД и той да не го е изпълнил в течение на 7-дневния срок от получаването му. Не е необходимо РД да има вина за неизпълнението. Прекратяването на ТД от Р/С трябва да бъде изразено в писмена форма. Необходимо е писменото волеизявление за прекратя­ване на ТД да бъде мотивирано.