43. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвстие.

Съгласно КТ - Р/С може да прекрати ТД, като отправи писмено предизве­стие до РД. Предизвестието е волеизявление, с ко­ето едната страна по ТД (в случая Р/С) прекратява договора, считано от един бъдещ момент. Този момент е денят на изтичането на срока на пред­известието. С изтичането на законоустановения или договор­но определения срок на предизвестието се прекратява ТПО. Предназначението на предизвестието е да се даде възмож­ност на другата страна на ТД да се подготви за неговото прекратяване. Когато предизвестието се дава от Р/С, това значи РД да има време да си намери друг Р/С. Когато пред­известието се дава от РД, това значи Р/С да има време да си намери работа при друг РД или да си осигури доход от друга трудова дей­ност. С оглед на това се определя и срокът на дължимото пред­известие. Той трябва да бъде достатъчен, за да може пред­известието да постигне своето предназначение. Р/С по своя преценка решава кога да отправи предизвестието, без да е необходимо съгласието на РД. Не е необходимо да посочва мотиви, поради които иска прекратяването на ТД.

Предизвес­тието се отправя до РД в писмена форма. То включва и определен срок, след изтичането на който ТД се прекратява. Продължителността на този срок е различна за безсрочните и срочните ТД. За безсрочните ТД срокът на предизвестие­то е 30 календарни дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок. Страните могат да уговарят и срок, по-дълъг от 30 календарни дни, но не повече от 3 месеца. Продължителността на срока на предизвестието при сроч­ните трудови договори е 3 календарни месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

При срочните трудови договори законът не предвижда възможност за уговаряне на срока на предизвестието между страните. Р/С е длъжен да спази целия срок на предизвестието. От това правило има две изключения:
1) съгласно КТ - страната, която има пра­во да прекрати ТД с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение за неспазения срок на предизвестието. И в този случай осно­вание за прекратяване на ТД е волеизявление­то на Р/С.
2) съгласно КТ - страната, която е предиз­вестена за прекратяване на ТД, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение за неспазения срок на предизвестието.

Използването на това пра­во от РД не означава, че в този случай ТД се прекратява от него. Основанието за прекратяване на ТД и в този случай е волеизявлението на Р/С. РД само променя мо­мента, от който ТД престава да бъде в сила. Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден от получаването му от РД. Предизвестието може да се оттегли, ако Р/С съобщи на РД за това преди или ед­новременно с получаването му. След получаването му пред­известието може да се оттегли само със съгласието на РД. Това обаче може да стане само преди изтичането на срока на предизвестието. В момента на изтичането на сро­ка и след това предизвестието не може да се оттегли и със съгласието на РД.