42. Общи основания за прекратяване на трудовия договор.

42. Общи основания за прекратяване на трудовия договор. Общите основания за прекратяване на ТД са установени в КТ. Прекратяване на ТД по взаимно съгласие на страните ще е налице то­гава, когато двете страни постигнат съгласие относно бъде­щото основание за прекратяване на ТД. Вза­имното съгласие като основание за прекратяване на ТД се състои от волеизявление на Р/С и волеизявление на РД. Двете волеизявле­ния трябва да бъдат ясно изразени. Ко­гато едната страна желае ТД да бъде прекра­тен по взаимно съгласие, а другата страна иска договорът да бъде прекратен на друго основание, той не може да бъде пре­кратен по взаимно съгласие. Двете волеизявления могат да бъдат изразени в един общ писмен акт, подписан от двете стра­ни, но могат да бъдат и в отделни актове, като единият представлява предложение, а другият - приемане на предложението за прекратяване на ТД. Ини­циативата за прекратяване на ТД може да из­хожда както от Р/С, така и от РД. ТД се прекратява, кога­то уволнението на Р/С бъде признато за незаконно или той бъде възстановен на предишната му рабо­та от съда и не се яви да я заеме в 14-дневен срок от получава­не решението на съда. КТ установява две основания за прекратяване на ТД: 1) обхваща случаите, когато ТД трябва да бъде прекратен поради признаването на уволнението на Р/С за незаконно. Не­зависимо дали признаването на незаконността на уволнение­то ще бъде извършено от РД или от съда, то има за последица неговата отмяна. Но това не значи, че правоотно­шението ще бъде възстановено, тъй като Р/С не го е поискал. 2) обхваща случаите, когато незаконно уволненият Р/С е възстановен на предиш­ната му работа и той не се явява да заеме работата си в дву­седмичния срок. ТД се прекратява, когато длъжността е определена за изборна или конкурсна. Това е основание за прекратяване на ТД с Р/С, който изпълнява работата, за коя­то се предвижда да се заеме въз основа на избор или конкурс. Необходимо е изборът или конкурсът да са проведени и все­ки от тях да е приключил успешно. Необходимо е още лицето, което е избрано или е спечелило конкурса, да постъпи на работа. ТД се прекратява, когато Р/С е изпаднал в състояние на невъзможност да из­пълнява работата си.

Законът установява два случая, в които се прекратява ТД:
1) невъзможността Р/С да изпълнява възложената му работа е следствие на заболя­ване, довело до трайно намалена работоспособност. Невъзмож­ността да се извършва работа, както и степента на загубената работоспособност и възможно­стта да се изпълнява друга работа трябва да бъдат установени. Установянето се извършва с експертно решение на лекарска комисия. По силата на издаденото експертно решение Р/С се трудоустроява на друга, подходяща за здравното му състояние работа. Когато липсва такава рабо­та, ТД на Р/С се пре­кратява.
2) невъзможност да се продължи изпълнението на ТД поради здравни противопоказания. В този случай лицето не е загубило работоспособността си, но изпълнението на тру­довата функция е невъзможно поради опасността, която създа­ва боледуващият му организъм за околните или поради състояние на непоносимост към определени елементи от съществуващата работна среда. (напр. изпа­рения, осветление, вибрации и други). Невъзможността да се изпълнява дадената работа трябва да бъде установена с решение на лекарска комисия. За да се из­върши прекратяването на ТД на това основа­ние, трябва да липсва подходяща за състоянието на Р/С работа.

Определянето на длъжността за заемане по служебно пра­воотношение от държавен служител поражда невъзможността да продължи съществуването на сключения ТД, поради което той трябва да бъде прекратен. От момента на определянето на длъжността за заемане от държавен служител тя може да се заема само по служебно правоотношение. Прекратяване на ТД с изтичане на уговорения срок. Особеност на прекратяването на ТД на това основание е изискването на писмено волеизявление на РД за по­зоваването на изтеклия срок, който е прекратил договора. Завършване на определената работа е основание за пре­кратяване на ТД. Необходи­мо е да бъде констатирано, че работата е завършена. Това трябва да се направи по установения ред и от установени органи, ако има такива, или пък от самия РД. След като е направена тази констатация, РД трябва да съобщи писмено на Р/С, че работата е вече завършена. Съобщението е достатъчно, за да се счита договорът за прекратен. ТД се прекратява със за­връщане на замествания работник или служител. За целта РД трябва да издаде заповед за прекратяване на ТД, която се връчва на заместника. Договорът се пре­кратява в момента на връчване на заповедта. Смъртта на лицето, с което Р/С е сключил ТД с оглед на личността му, е основание за прекратяване на ТД. Зако­нодателят допуска възможността ТД да бъде склю­чен между Р/С и РД - ФЛ. Ако договорът е сключен с оглед личността на РД, съществуването на договора е безпредметно след смъртта на РД. Поради това той се прекратява със смъртта на РД. Смъртта на Р/С е основание за пре­кратяване на ТД.

Задълже­нията на Р/С имат личен характер и те не могат да се изпълняват от друго лице вместо Р/С по съответния ТД, както и не мо­гат да се наследяват. Поради това със смъртта на Р/С се прекратява ТД между него и РД. При всички общи основания, никоя от страните не дължи на другата страна обезщетение за недадено предизвестие, както и никоя от страните не дължи на другата страна и обезщетение за не­дадено предизвестие. РД може да предложи по своя инициатива на Р/С прекратяване на ТД срещу обезщетение. Ако Р/С не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.