41. Прекратяване на трудовото правоотношение – същност на прекратяването и система на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение.

Като понятие основанието за прекратяване на ТД може да има различно значение:
1) Под „основа­ние за прекратяване на ТД" се разбира опре­делен факт или определена съвкупност от факти, които създа­ват право или задължение да се прекрати ТД. В едни случаи основанието за прекратяване на ТД създава само право той да бъде прекратен. Тогава стра­ната, в полза на която се създава правото, може да се възпол­зва от него и да прекрати договора, но може и да не се възползва от него и да не го прекрати. В други случаи основанието за прекратяване на ТД установява задължение за РД да прекрати договора. В такива случаи РД няма право на преценка. Той е длъжен да прекрати ТД.

2) Под „основание за прекратяване на ТД" се разбира волеизявлението, с което ТД се пре­кратява. Волеизявлението е основание за прекратяване на ТД тогава, когато страната по договора има право да го прекрати по своя свободна преценка, без да е необходим някакъв друг факт, от който страната да черпи такова право. За да може волеизявлението да прекрати ТД, то трябва да отговаря на определени изисквания: *Трябва да бъде направено от лицето, ко­ето по закон има право да го направи - от една страна, това е Р/С, който може да прекрати догово­ра само със свое лично волеизявление, от друга страна, това е РД; * Трябва да посочва и ос­нованието за прекратяване на ТД; * Трябва да бъде в писмена форма. С уст­но волеизявление ТД не може да бъде прекра­тен. Писменото волеизявление трябва да бъде отправено до другата страна по ТД. Това е необходимо, за да може тя да получи и узнае волеизявлението.

3) Основанието за прекратяване на ТД може да бъде и юридическо събитие. Например смъртта на Р/С. С извършването на прекратяването на ТД веднага или в по-късен момент ТД престава да бъде в сила. Прекратява се ТПО между Р/С и РД.

Прекратяването на ТД по­ражда и други правни последици:
1) задължението за взаимно уреждане на въпроси от имуществен характер, като например изплащане на Р/С на трудовото му възнаграждение за времето до деня, от който насетне ТД престава да бъде в сила; уреждане на получени от Р/С аван­си; връщане от Р/С на РД по­вереното му имущество и др.
2) задължението на РД да оформи прекра­тяването на ТД. Това задължение обхваща от една страна, да впише в трудовата книжка на Р/С данните относно прекра­тяването на договора, от друга страна, да му предаде тру­довата книжка.
Основанията за прекратяване на ТД са сис­тематизирани в КТ според страната, която прекратява договора – Р/С или РД. Вътре тази система е изградена според това дали ТД се прекратява с предизвестие или без предиз­вестие. Една група се означава като общи основания за прекратяване на ТД. При всички основания от тази група договорът се прекратява без предизвестие.

Системата за прекратяване на ТД обхваща пет групи основания:
1) - общи основания за прекратяване на ТД;
2) - прекратяване на ТД от Р/С с предизвестие;
3) - прекратяване на ТД от Р/С без предизвестие;
4) - прекратяване на ТД от РД с предизвестие;
5) - прекратяване на ТД от РД без предизвестие.