40. Специална закрила на труда на някои работници и служители.

Специалната закрила на някои категории Р/С представлява засилена и повишена закрила на труда на съответните Р/С. Закрилата е засилена и повишена, защото установява по-високи норми за закрила и по-благоприятни условия на труда от установените за останалите Р/С. Тази закрила се прилага заедно с общата. Основанието за установяване на специалната закрила на тези категории Р/С е тяхното по-уязвимо и по-неизгодно положение, в което се намират и което изпъква при участието им в труда.

Категориите Р/С, които са обхванати от специалната закрила, са:
1) бременните жени и кърмачките;
2) непълнолетните;
3) лица с намалена работоспособност.

1) Специална закрила на жените. Съгласно КТ: РД не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки както и Р/С-ки в напреднал етап на лечение ин-витро да извършват работа, която излага на опасност или застрашава сигурността и здравето им. Тези жени могат да откажат изпълнението на работа, която е определена като вредна или че представлява съществен риск за здравето на майката или на нейното дете. Полагането на нощен и извънреден труд също са забранени. Трудоустрояване на бременни жени или кърмачки - когато бременна жена или кърмачка изпълнява неподходяща за състоянието й работа, по предписание на здравните органи РД предприема необходимите мерки за временно приспособяване на условията на труд на работното място и работното време с оглед премахване на риска за безопасността и здравето им. Ако приспособяването на условията на труд е технически или обективно неосъществимо, РД предприема необходимите мерки за преместване на Р/С на друга подходяща работа. Предписанието на здравните органи е задължително за изпълнение от бременната, кърмачката, както и от РД. До изпълнението на предписанието за преместване тя се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието й работа, а РД й изплаща обезщетение. РД не може да командирова бременна жена, Р/С в напреднал етап на лечение ин-витро и майка на дете до 3-годишна възраст без нейното писмено съгласие. Работничка или служителка - майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето има право да работи надомно при същия или при друг РД. Бременната Р/С както и Р/С в напреднал етап на лечение ин-витро ползва права си след удостоверяване на състоянието си пред РД с надлежен документ, издаден от компетентните здравни органи.

2) Специалната закрила на непълнолетните е съсредоточена около няколко основни въпроса:
а) минимална възраст за приемане на работа;
б) работи, на които могат да бъдат приемани непълнолетните;
в) ред за приемане на работа на непълнолетните;
г) специални закрилни правила по време на съществуването на ТПО.

Минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Забранява се приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. По изключение могат да се приемат на работа и лица от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие. По изключение на ученически длъжности в цирковете могат да се приемат момичета, навършили 14 години, и момчета, навършили 13 години. Лицата, ненавършили 16 години,както и лица от 16 до 18 години се приемат на работа след обстоен предварителен медицински преглед и медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа. Те се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай. Забранява се приемането на лица от 16 до 18 години на работи, които са тежки, опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие.

За непълнолетните лица се забранява работа, която е: извън техните физически или психически възможности; свързана с излагане на вредно въздействие; при изключително ниски или високи температури, шум или вибрации и др. РД полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа. За непълнолетните нощният труд и полагането на извънреден труд са забранени.

3) Специална закрила за лица с намалена работоспособност. Основанието за въвеждане на специалната закрила тук е намалената работоспособност на тези лица. Трудоустрояване - то се извършва в две форми. Едната е преместването на друга подходяща за Р/С работа, изпълнението на която не се отразява неблагоприятно върху здравето на му и не води до неговото влошаване и по-нататъшно намаляване на остатъчната му работоспособност. Другата форма е трудоустрояването при облекчени условия. При нея Р/С продължава да изпълнява същата работа, но при по-леки за неговата намалена работоспособност условия на труд. Облекчаването в условията на труда може да се изразява в намаляване на работното време, увеличаване на междинните паузи в него и т.н. Използването на едната или на другата форма на трудоустрояване е въпрос на преценка на здравния орган, който извършва трудоустрояването. В предписанието се определя и срокът на трудоустрояване. Предписанието за трудоустрояване е задължително за изпълнение от РД. Забрана за нощния и извънредния труд - тази забрана може да бъде преодоляна при кумулативното наличието на две предпоставки – Р/С да даде съгласие; полагането на нощен и извънреден труд не се отразява неблагоприятно на здравето на Р/С. Това се удостоверява от здравните органи.