4. Кадастрални планове. Понятия и историческо развитие.

Земята е основно национално богатство и в същото време средство за производство. Поради това през определени периоди на историческото развитие за нея се полагат особени грижи за обработка, опазване и използване. Извършването на тези дейности налага събиране, анализиране и обобщаване на данни. Те се отнасят до вида, качеството, доходи и собственост върху земята. От дълбока древност до днес това става чрез кадастъра. Кадастъра определея границите на имота. Чрез него се създават условия за рационална експлоатация на земята като средство за производство, като условие на труда и като производство на труда. В кадастъра намира място информация за въздействието на човека върху земята. В кадастъра като единна информационна система се създават данни по 4групи въпроси – юридически, икономически, технически и геодезически. Историческите данни показват, че кадастъра води началото си от най-древните и силно развити държави (Сирия, Вавилон, Египет). Най-голямо приложение е направил по това време в Египет главно от разлива на р. Нил. Тук вече се създават данни за местоположение, собственост и качество на земята. В по-ново време първият кадастър е австрийския селски кадастър, който става образец за създаването на кадастрални планове в централна Европа. Първия бълграски нормативен акт, в който се съдържат и правила по кадастъра е приет през 1881год. По време на турското робство кадастрални планове и измервания са правени за отделни земи около Русе. По време на турското робство по указание на Нихат Паша са приети няколко закона по кадастъра. През 1880год е приет закон за кадастъра и земите на източна Румелия на царство България. В този закон се съдържат правила относно информацията за собственост и за данъците върху недвижимите имоти. Той действа до 1941год когато е приет закон за кадастъра на народна република България. И през март 2000год влиза в сила закона за кадастъра и имотния регистър. В имотния регистър се съдържат данни на първо място за характера и предназначението на териториите, и на 2-ро място – за надморските височини и различните геофизични характерситики, за земните недра и особено на въздушното пространство. Инофрмацията в кадастъра се събира и съдържа в няколко типа носители – графифични материали и карти, книжа и документи, и цифрови означения, в които по математически метод е отразена съществена информация.