39. Здравословни и безопасни условия на труд.

Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) се отнасят до обкръжаващата Р/С обстановка, при която се полага трудът по ТПО. Тези условия обхващат: обезопасеността на производственото оборудване; чистотата на въздуха, шум, вибрации, осветление и т.н.
Съгласно ЗЗБУТ - ЗБУТ са условия, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставки за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите.
1) Здравословни условия на труд - са условия на труд, които позволяват нормалното функциониране на човешкия организъм. Те се изразяват в изисквания към съпътстващи трудовия процес условия. Целта е да се предотвратят неблагоприятните последици от работната среда. (напр. минимални норми за осветление, % съдържание прах, санитарно облекло и т.н.
2) Безопасни условия на труд - с тях се гарантира опазването на физическата и психическата цялост на човешкия организъм и се предотвратява външното неблагоприятно влияние върху него - обезопасяват се машини, предоставят се лични предпазни средства и т.н. Функция на ЗБУТ - е закрила на труда чрез отстраняване или ограничаване на опасностите за живота и здравето на работниците.

Правната уредба на ЗБУТ се съдържа в множество източници: КРБ; КТ; ЗЗБУТ; подзаконови нормативни актове възраст и др. Уредба на ЗБУТ се съдържа и в КТД и едностранно създавани от РД вътрешни правила. Съгласно КТ: Министърът на труда и социалната политика самостоятелно или съвместно с други министри издава актове и утвърждава единни правила за осигуряване на ЗБУТ, които се прилагат във всички отрасли и дейности. РД е длъжен да осигури ЗБУТ, така че опасностите за живота и здравето на Р/С да бъдат отстранени, ограничени или намалени. Той разработва и утвърждава правила за осигуряване на ЗБУТ в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания. Правилата се обявяват по подходящ начин на работните места. Всички Р/С се инструктират и обучават по безопасните методи на работа. Не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения, които се предвиждат в правилата за осигуряване на ЗБУТ в предприятието.

Инструктажа представлява даване на указания на Р/С относно правилата за ЗБУТ, които действат и са задължителни за спазване от Р/С. Инструктажът бива: встъпителен – при постъпване на Р/С на работа; периодичен – провежда се през определени интервали от време за опресняване и повишаване на знанията на Р/С по правилата за ЗБУТ; извънреден – при въвеждане на нови машини и съоръжения в работата. РД е длъжен да организира провеждането на периодично обучение или инструктаж на Р/С-те по правилата за осигуряване на ЗБУТ. Р/С има право да откаже изпълнението или да преустанови работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му, като незабавно уведоми прекия ръководител. В тези случаи продължаването на работата се допуска, само след отстраняване на опасността, по нареждане на РД или на непосредствения ръководител. Това право се упражнява при наличието на определени предпоставки - сериозна и непосредствена опасност. Сериозна е опасността, при която възможността от настъпването на отрицателни последици е реална и с висока степен на вероятност за осъществяването й. Непосредствена е опасността, чието настъпване е близко и предстоящо. Тези два белега трябва да съществуват кумулативно. Отказът на работник да изпълнява възложената му работа е правомерен, когато се упражнява при наличието на предвидените в закона предпоставки.

РД е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства (специални ръкавици, ботуши, очила и др.) на Р/С-те, които работят със или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове и други подобни. Р/С-те са длъжни да използуват специалното работно облекло и личните предпазни средства по предназначението им, и то само по време на работа. Забранява се замяната на лични предпазни средства с тяхната парична равностойност. На Р/С-те, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, РД осигурява безплатна храна и/или добавки към храната. За работа при особено вредни и опасни за здравето производства и видове работи се определя максимален брой години, след което Р/С задължително се премества на друга подходяща работа. Всички Р/С подлежат на задължителни периодични медицински прегледи. Честотата на тези прегледи се определя съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на Р/С. Медицинските прегледи са за сметка на РД.