37. Давност, изключваща изпълнението на наложени административни наказания.

Давността изключва изпълнението на наложени административни наказания, следва да се различава от давността за образуване на администратинонаказателното производство. Така пример чл.34 от ЗАНН посочва, че акт за постановяване на административно нарушение маоже да се състави не по-късно от откриването на нарушителя или една година от извършване на нарушението. Налице са и няколко квалифицирани случая за удължаване на тези случаи. Наказателното постановление може да се издаде най-късно 6месеца след съставянето на акта. Тук се касае за друга давност, давност за изпълнението на наложени вече наказания, следователно става въпрос за време, след което наказанието не полежи на изпълнение:
- при обществено порицание този срок е 3 месеца.
- при глобата 2 години.
- при временното лишаване от правото да се упважнява определена професия или дейност 6 месеца.
Това са давностни срокове след изтичането на които административното нарушение не се изпълнява. Давността започва да тече от деня на влизането в сила на акта за наложеното наказание.
Наказателното постановление влиза в сила:
1. Когато не подлежи на обжалване – 10лв.
2. Не са били обжалвани в законния срок – 7 дни за нарушителя от връчването и 14 дневен за прокурора от постановяването.
3. Били са обжалвани, но са били потвърдени от съда.
Давността се прекъсва с всяко действие предптието за изпълнение на наказанието. След завършване на действието започва да тече нова давност. Установена е така наречената – “абсолютна давност”, тя означава, че независимо от спирането или прекъсването на давността наказанието се погасява по давност и не се изпълнява ако е изтекъл срока надвишаващ с 1/2 от посочените срокове. Следователно:
- при общото порицание абсолютната давност ще бъде 4.5 месеца.
- при глобата 3 години при временното лишаване 9 месеца.
Пример: Наказателното постановление е наложена глоба влязла в сила на 01.03.2003г. Данъчната служба на 20.05.2003г. изпраща съобщение да се плати, следователно се прекъсва давностния срок и започва да тече нов. На 14.03.2004г. се получава ново съобщение, срока се прекратява и започва да тече нов. На 09.10.2005г. получено е ново съобщение, прекъсва се давностния срок, започва да тече нов. На 05.03.2006г. ново съобщение и би трябвало да прекъсне на 01.03.2006г. – изтекла е абсолютната давбост. Ако платим голбата след срока държавата ще приеме парите.