37. Правна същност на преквалификацията на работника или служителя.

37. Правна същност на преквалификацията на работника или служителя. Преквалификация е придобиване на квалификация по друга професия или специалност. Понятието преквалификация означава придобиване на нова професия или специалност с оглед смяната им като трудова функция. Тогава Р/С изпълнява нова трудова функция. Новата професия или специалност може да е близка до упражняваната, но и да е различна в зависимост от обстоятелствата, предизвикали нейното придобиване. Преквалификацията е придобиването на нова професия или специалност при условията на учредено и съществуващо ТПО. Тя е налице само при притежаването на съответната професия или специалност. Разглежда се като придобиване на нова професия или специалност, която за Р/С може да е втора, трета и т.н., но тя е необходима с оглед на осъществяването на професионален труд при други условия при същия РД, чрез изменение на ТПО или учредяване на ново ТПО при друг РД.

Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация - Страните по ТПО могат да сключат договор за повишаване на квалификацията на Р/С или за придобиване на квалификация по друга професия или специалност (преквалификация). Договорът може да се сключи и между РД и лице, което не е Р/С при него, а се подготвя за работа при РД след завършване на обучението си.
С договора се определят:
1) професията и специалността, по която Р/С ще се обучава;
2) мястото, формата и времето на обучението;
3) финансовите, битовите и други условия за времето на обучението.

С договора страните могат да уговарят:
1) задължение на Р/С да работи при РД за определен срок, но за не повече от 5 години;
2) отговорност при незавършване на обучението, както и при неизпълнение на задължението на Р/С да работи при РД за определен срок.

Прекратяване на договора. Всяка от страните може с писмено заявление до другата страна да прекрати договора преди изтичането на срока на обучението:
1) поради виновно неизпълнение на задълженията на другата страна, като даде на неизправната страна подходящ срок за изпълнение;
2) в други случаи, уговорени в договора (напр. при закриване на производството, за което се е обучавал, заболяване и др).