36. Изпълнение на наказателните постановления и решения на съда.

Изпълнението зависи от характера на наложената санкция. Наказанието обществено наказание се изпълнява чрез протичане на наказателните постановления или решения на съда пред персонала на организацията, където лицето работи или юридическо лице с нестопанска цел, където членува. Наказателните постановления и решенията на съда, с които са наложени глоби се събират по реда за събиране на публичните вземания. Когато с наказателните постановления или решения на съда е постановено отнемане на вещи в полза на държавата препис се изпраща по НАП. Наказателното временно решение от правото да се упражнява опрделена професия или дейност се изпълнява от органите, коит признават това право или го контролират. Правоспособността се възстановява за управление на правото непосредствено след изтичането на срока без допълнителен акт. Правоспособността не се е загубила и в периода на лишаването, но не е могла да се решава. При положение, че трудовата функция е непосредствено свързана или дейност, от която лицето е лишено, то рководителят на стопанската организация или учреждение е длъжен да го уволни или преназначи на друга длъжност.