35. Възобновяване на административнонаказателни производства.

Института на възобновяването е свързан с наказателните постановления, които са влезли в сила, както и решени и прекратени от съда дела образувани във връзка с обжалване на наказателните постановления. Могат да бъда възобновени производства по отношение във влезли в сила наказателни постановления, прекратени дела прио обжалване на наказателни постановления, при решени дела при обжалжане на наказателни постановления, има постановено съдебно решение.
Възобновяването означава да започне отново административнонаказателно производство с оглед да се произнесе с ново решение. То се различава от обжалването. Обжалването е свързано с невлезли в сила наказателни постановления, а тук те са влезли в сила. Обжалването може да става на всички основания.
Пример: Страната смята, че неправилно са приложени правните норми, че неправилно са тълкувани, че неправилно е направена преценка на събраните доказателства и т.н.
Възобновяването може да стане само на основата и при наличието на реално съществуващи факти от обективната действителност. Такива факти са:
1. С влязла в сила присъда е установено, че някои от доказателствата на които се основава наказателното постановление, решението на съда и определено са неистински.
2. Административнонаказващият орган или съдята са извърщили престъпления във връзка с наказателното постановление, решение и определения на съда.
3. Откриване на обстоятелства от съществено значение за разкриване на истината, коит не са били известни при издаването на наказателни постановления, решения или опрделения на съда.
4. Когато деянието, за което е наложено административно наказание притежава признаците на престъпление. Предложението за възобновяване се прави само от окръжния прокурор. Обжалването може да стане от всяка страна, за която резултатът е неблагоприятен. Предложението на окръжния прокурор се разглежда от съответния окръжен съд (ОС). ОС разглежда предложението в тричленен състав с призоваването на страните.