34. Касационно обжалване пред окръжните съдилища на решенията на РС по административнонаказателни дела.

Наказателните постановления се обжалват пред РС в района, на кото е извършено или довършено административното нарушение. Решенията на РС подлежат на касационно обжалване и понастоящем компетентен да разгледа касационната жалба е окръжният съд. От 01.03.2007г. касационното производство ще се развива пред АС. Основанията ще бъдат три:
1. Неправилно съдебно решение, поради нарушение на материалния закон, съществуващи нарушения на съдопроизводствени дела или необосновеност.
2. Недопустимост (пример: жалбата е подадена след 7дневния срок прд РС).
3. Нищожност (пример: решението не е дописано от съдята, липсват мотиви в решението на РС, некомпетентност на съдята и т.н.).
Право на касационна жалба има страната, за която то е неблагоприятно. Нарушителят ще може да оспори решението на РС ако наказателното постановление е потвърдено или не е уважено искането му за желаната промяна на наказанието. Право да обжалва решението на РС ще има административнонаказващия орган, когато решението е неблагоприятно за него – наказателното постановление е променено, изменен е вида на административното наказание и неговия размер и прочее.
Жалбата се подава до АС чрез РС постановил решението. Право да обжалват решението на РС имат само главният прокурор или неговият заместник при ВАП. Това е съществена разлика от производството от РС. Активна процесуална легитимация да обжалват издадено наказателно постановление имат прокурорите от всички степени. Жалба се подава до АС в 14дневен срок от деня на съобщението, че решението на РС е изготвено. Жалбата или протеста следва да бъдат в писменна форма. В случай, че те не съдържа необходимите реквизити, те се оставят без движение или без разглеждане. В жалбата следва точно и мотивирано да се посочат конкретните пороци на решението на РС, които съставляват касационните основания. Следва ясно да се формулира какво е искането. Делото се разглежда от тричленен състав на АС. Участието на прокурор е задължително. Участието в производството на РС на прокурор не е задължително. АС обсъжда само посочени в жалбата или протеста пороци на протеста. За валидността, допустимостта и съответствието на решението на РС с материалния закон, съдът след и служебно. В касационното производство се допускат само писменни доказателства, следователно са недопустими свидетелски показания, назначаване на експертизи, извършване на огледи и т.н. Не се допускат и доказателства за установяване на обстоятелствата несръзани с касационните основания. АС преценява прилагането на материалния закон възоснова на фактите установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение. АС се произнася с решение в едномесечен срок от заседанието, в което е приключено разглеждането на делото. АС е решението си може:
1. Да остави в сила решения на РС, т.е. да отхвърли жалбата.
2. Да отмени решение на РС в оспорваната му част, когато то е неправилно. В този случай АС решева делото по същество. АС ще върне делото за ново разглеждане от друг състав на РС когато:
- установи съществени нарушения на съдопроизводствените дела
- нужно е да се установят факти, за които събирането на писменни доказателства не е достатъчно.
Указанията на АС по тълкуването и прилагането на закона
са задължителни за РС. В случаите, когато решението на РС бъде отменено повторно АС решава делото по същество. Касационното решение е окончателно, то не подлежи на обжалване.