33. Правомощия на районния съд при осъществяването на съдебния контрол върху наказателните постановления.

Наказателните постановления се обжалват единствено по съдебен ред жалбите или протестите срещу тях са подсъдни на РС. Той ги разглежда в състав само от един съдя. Това означава, че в производството не участват съдеби заседатели. Съдът решава делото по същество. Той се произнася с решение за него. РС може:
1. Да потвърди издаденото наказателно постановление. Това той ще направи, когато прецени, че акта и наказателното постановление са законосъобразни и обосновани. Конкретна преценка ще бъде, че деянието представлява административно нарушение, че автор на нарушението е соченото в акта и наказателното постновление лице и че деянието е извършено виновно. Потвърждавайки наказателното постановление РС отхвърля жалбата (постановлението).
2. Да измени наказателното постановление. Промяната може да засегне диспозитивната част на наказателното постановление. Изменението може да засяга вида на наказанието и неговия размер. Съдът ще направи тази промяна, когато установи, че наложената санкция не е съобразена с тежестта на извършеното нарушение с отегчащите или смекчаващите вината обстоятелствата с имотното състояние на дееца и тн. Смегчаващите обстоятелства по принцип обуславят налагането на по-леко наказание, а отегчаващите на по-тежко. Съдът прави преценка само в размера на законноустановените граници. Той не може да намали наказанието под най ниският размер на наказанието, глоба и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност. Съдът не може да наложи по-тежко наказание освен ако има протест от прокурора.
3. Да отмени наказателното постновление. Това той ще направи, когато установи че са налице нарушенията на материалноправните форми.
Пример: Деянието не е нарушение, че то не извършено виновно, че друго лице е автор на нарушението и т.н.
Възможно е съда да констатира нарушение на процесуалноправните норми или състава на акта и издаването на наказателно постановление.
Пример: Актосъставителя не е компетентен, акта е съставен след изтичане на давностните срокове, той не е предявен на нарушителя, постановление няма законоизискващи реквизити, то не е подписано от административнонаказващи органи и т.н.
В случая ще следва да се върнат и всички иззсети вещи с изключение на тези чиито притежание е забранено. Решението на РС се съобщава след подпис на жалбоподателя и органа издал наказателното постановление.