32. Обжалване на наказателни постановления. Правна характеристика. Активна процесуална легитимация.

Административните наказания се налагат от АО по административен ред, това става с наказателни постановления. Те могат да бъдат обжалвани само по съдебен ред. Обжалване по административен ред е невъзможно (процесуално недопустимо). Обжалването е една диспозитивна възможност. Нарущителят сам решата дали да обжалва или не, т.е. дали се възползва от тази законова възможност. На обжалване подлежът всички наказателни постановления, изключение правят само постановленията, с които е наложена глоба до 10лв. или е постановено отнемане на вещи в този размер. Активна процесуална легитимация има нарушителят и прокурорът. Нарушителят може да обжалва издаденото наказателно постановление в 7дневен срок от връчването му, а прокурорът в 14дневен срок от момента на издаването му. Нарушителя обжалва наказателното постановление, чрез жалба. В нея се посочват всички доказателства, на които жалбоподателя се позовава. Жалбата се подава чрез органа издал наказателните постановления. Прокурорът подава протест. Жалбата или протестът са подсъдни на РС в района, на който е извършено или довършено нарушението. За нарушения извършени в чужбина е конпетентен Софийски Районен Съд (СРС). Делото се разглежда в открито съдебно заседание (СЗ). С него се призивават нарушителя (жалбоподателя), органа издал наказателното постановление и евентуално свидетели, вещи лица и прочее. Допустими са и всички писменни доказателства. Прокурора може да участва в производството по своя преценка, т.е. неговото учатие не е задължително.
Съдът дава ход на делото и в случаите, когато жалбоподателя не е бил намерен на посоченият от него адрес.