30. Наказетелно постановление. Правна същност. Реквизити.

Административните наказания се налагат с наказатени постановления. Това постановление ще бъде издадено от административнонаказателния орган в следните три случая:
1. При установяване, че извършеното деяние е квалифицирано като административно нарушение, т.е. нарушени са определени материалноправни форми.
2. Автор на нарушението е соченото в акта лице
3. че деянието е извършено виновно.
В тези случаи органът издава постановлението. Тези изисквания следва да бъдат налице комулативно и едновременно. С наказателното постановление административнонаказващият орган:
- налага административна санкция
- постановява отнемането на вещи в предвидените в чл.20 и 21 от ЗАНН случаи
- присъжда обезщетение за настъпилите от нарушението вреди съгласно чл.55 от ЗАНН
В наказателното постановление задължително следва да бъде “първото тире”, а второто и третото се определят от конктерния случай. Наказателното постановление по своя характер е специфичен, административноправораздавателен акт. Той е административен, защото се издава от АО по администативен ред. Той е правораздавателен, защото съдържа някои от елементите на съдебния акт, тъй като са налице елементите: състезателност, събиране на доказателства, произнасяне на становищата на актосъставителя съдържащи се в акта възраженията на нарушителя, посочени в акта или писменните му възражения.
Акта има задължителни реквизити дефинирани в чл.57 от ЗАНН. Тях можем да групираме в две групи:
1. Мотивираща
2. Санкционна.
Към първата можем да отнесем персонифицирането на административнонаказващият орган, датата на издаването и номере на постановлението (значение за 6месечен срок), след което датата на акта, когато е съставен, датата и мястото на извършеното нарушение и в какво се състои, кои законови разпоредби са нарушени, точна разпоредба (“с което виновно е нарушил”) и името на нарушителя, като то се индивидуализира. Втората група (диспозитивната част на наказателното постановление) в нея се съдържа вида и размера на наказанието, отнемане на вещи в полза на държавата и обезщетение за вреди причинени по постановлението. Докато отнемането на вещи и присъждането зависят от конкретното нарушение то административното наказание е задължително. Наказателното постановление следва да сочи къде може да се обжалва, в какъв срок и пред кой съд, подписва с от административнонаказващия орган. Наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и евентуално на поискалия обезщетение лице.