3. Устройство на територията. Видове територии.

Устройството на територията е система от мерки, актове и действия с фактически правен характер, които имат за цел да създадат нормативни условия за използване на земната повърхност за труд, отдих и възстановяване на населението. Териториите в страната се разделят в групи по различни критерии. Чрез това разделяне държавата определя кои части от нейната територия за какви цели могат да се използват независимо от тяхното физико-географско положение. До сега по закона за териториално и селищно устройство съществуваше едно основно деление. То беше в зависимост от предназначението на територията. Отнася се за селищните и извънселищните територии. Той се стреми да премахне обособяването на селищни и извънселищни територии и да създаде единен режим, който зависи само от особеностите на територията и от нейното предназначение според приетите планове. Няколко са особеностите на юридическата характеристиска на у-то на територията. На 1-во място всички дейности по у-вото на територията подлежат на юридическо нормиране. В мотивите на Министерския съвет за приемане на у-вото на територията е записана, че в този закон са интегрирани и взаимносвързани правни норми и правоотношения от административен, финансов, стопански, облигационен и веществен характер. В ЗУТ са възприети правила, които в някои случаи взлизат извън границите на класическото административно право. С чл.7 от ЗУТ се определят териториалните и поземлени имоти според основното им предназначение. То се определя конкретно чрез устроиствени схеми и устроиствени планове. Поземлените имоти са части от територията и тяхното използване зависи от характера и от предвижданията и перспективите на съответните планове.
1-вата,Основна атегория са тъй наречените урбанизирани територии. Те се използват за задоволяване на непосредствените нужди на хората, свързани с труд, отдих и възстановяване.
2-та,Следваща категория са земеделските категории (територии). В тях са обхванати обработваемите земи и часто от необработваемите.
3-тата категория са горските територии.
4-тата – защитените територии.
Една територия придобива характера на защитена във връзка с нейните специфични природни, исторически, климатични или културни особености. Законодателството допуска промяна в предназначението на територията. За това е нужно да се извършат определени действия. На 1-во място е важно дали се предвижда за съответната територия или поземлен имот мероприятието застрояване. Това означава, че по този закон само застрояването може да е причина за промяна в предназначението на територията. Друго важно условие е да има действащ подробен устройствен план. Това означава, че този план е създаден от съответните компетентни органи и са изтекли сроковете за обжалване или не е било обжалвано. За териториите или части от тях, които за публични, държавни и обществени собствености, не се допуска проямяна в предназначението. Изключение може да се направи на първо място ако има разрешение от обл. Управител за държавна публична собственост или от общ. Съвет за публична общ. Собственост. У-вото на териториториите и конкретното предназначение на всяка част от тези територии зависи от предвижданията, които са нормативно установени с устройствена схема и устройствени планове. В рамките на територии са обособени поземлени имоти. На мястото на парцел се говори за поземлен имот. ЗУТ дава легално определение на това поняитие. Това е част от територията, която определена с граници с правото на собственост и може да се използва в съответствие с норматите, съдържащи се в плановете. Самите поземлени имоти могат да се групират. Това става в териториално и устройствени зони, които се определеят в съответствие с общите градоустройствени планове. Застрояване се допуска само след като е утвърден и влязъл в сила подробен устройствен план. Законодателството е дял легално определение на застрояването като правно нормативна дейност на различните правни субекти. Според ал.1 на чл.12 застрояване е разполагане и изглед на сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти. Застрояването в обособени територии се разрешава по условни процедури. Тя може да е залегнала в подробен устройствен план или в няколко специални закона.