29. Производство по налагане на административни наказания. Правна характеристика. Прекратяване на административнонаказателната преписка.

На основанията на съставеният акт се образува административнонаказателна преписка в нея освен актове могат да се съдържат писменни обяснения на нарушителя, описи, обясненията на нарушителя, протоколи за иззети вещи. Административнонаказателна преписка се изпраща на административнонаказващия орган от актосъставителя. Той е длъжен да се произнесе по нея в едномесечен срок от получаването, преди да се произнесе административнонаказващият орган е длъжен да прецени законосъобразността и обосноваността на акта. Именно дали той отговаря на изискванията както и възраженията на нарушителя. По този начин се получава едно съобразно състезателно производство пред него. Органът може да извърши и разследване на спорни обстоятелства. Когато установи, че акта не е предявен на нарушителя той го връща обратно на актосъставителя. Ако прецени, че преписката е комплектована, административнонаказващият орган има две правни възможности:
- да издаде наказателно постановление
- да прекрати преписката – по този начин той отказва да издаде наказателно постановление.
Той ще направи това в следните случаи, когато установи, че:
- извършеното деяние няма признаци на административно нарушение, т.е. не е нарушение (кара с 60 км/ч има знак за 30 км/ч, но в акта се установява, че няма знак и прочее)
- нарушението не е извършено от лице посочено в акта като нарушител
- деянието не е извършено без значение каква е формата на вината. В случая принципът е, че се наказват само виновно извършените деяния.
В тези три случая административнонаказващия орган прекратява административно наказващата преписка. Това той прави с мотивирана резолюция. Тази резолюция не е стабилен юридически акт и няма характер на акт със сила на присъдено нещо.тя може да бъде изменена във всеки момент от административнонаказващия орган, при събиране на нови доказателства и прочее. Това обаче може да стане в 6 месечен срок от съставянето на акта (чл.34, ал.3 от ЗАНН). След прекратяването на наказателното производство с тази резолюция се постановява и връщането на иззетите вещи освен ако притежаването е забранено. Отказът, т.е. резолюцията на административнонаказващия орган не подлежи на обжалване по администривен и съдебе ред.