28. Административнонаказващи органи.

Административнонаказателното производство се образува със съставянето на акт за установяване на извършеното административно нарушение. Този акт се съставя от определени длъжностни лица, които се определят като актосъставители. На основата на този акт се съставя наказателно постановление, е което се налагат административни наказания, следователно административните наказания се налагат от административнонаказващи органи, които са други от актосъставителите. Законът предвижда това с оглед на една по-голяма обективност. Длъжностните лица констатират нарушения, а други органи преценяват законосъобразността и обосноваността на съставения вече акт. По този начин се осигурява и една сравнително елементарна състезателна процедура. Административнонаказващият орган от една страна преценява съставения акт, а от друга страна възраженията върху акта или представени допълнително от нарушителя. На основата на своята преценка той решава дали да издаде наказателното постановление или да прекрати преписката. Тези органи са определени като административнонаказващи, защото именно те налагат административни санкции посредством наказателното постановление. Те са:
1. Ръководителите на ведомставата и организациите, областните управители и кметовете на общините, на които е възложено да прилагат съответния НА или да контролират тяхното изпълнение.
2. Длъжностни лица и органи овластени от съответния закон или указ.
3. Съдебни и прокурорски органи в предвидени от закона случаи.
Пример: Недопустимо държание в залата, неявяване на свидетеля.
Закона дава възможност ръководителите, областните управители и кметовете да делегират своята административнонаказателна компетентност, ако това е предвидено в правна норма. АНО разглежда преписката. Компетентен е онзи орган в чиито район е извършено нарушението, следователно териториалната компетентност на органа ще определи и неговата административнонаказваща компетентност. Споровете за компетентността му за органи от едно и също ведомство се решават от ръководството на ведомството, към което те принедлежат. Споровете между органи от различини ведомства ще се решат от окръжния съд, в чиито съдебен район е седалището на органа съставил акта.