27. Образуване на адмнистративнонаказателно производство. Актосъставители. Съставяне и съдържание на акта.

Административнонаказателното производство преминава през няколко етапа:
1. Съставянето на акта за установяването за извършеното АН. Именно с това се поставя началото на административнот производство.
2. Налагането на административно наказание – това става чрез наказателно постановление.
Това са задължителните етапа!
Възможни са обжалвания на наказателните постановления – това става пред районния съд (РС).
Възможно е обжалване на решението РС пред АС. Без него не може да се установи административнонаказателно производство и да се налагат административно санкции. Единствено изключение от това прави, когато прокуратурата или съдът прекратят наказателното производство и препратят преписката в АО. Лицата, които могат да съставят актове се определят като актосъставители. Такива са:
- длъжностни лица изрично посочени в закона (ЗМВР) – той посочва, че негови служители съставят акта за нарушение на обществения ред; Закон за народната просвета – той посочва, че директорите на училищата съставят акт при непосещение на занятията при задължителното обучение.
- Определени с писменна заповед длъжностни лица от ръководителите на ведомствата, организациите, областните управители и кметовете, на които е възложено изпълнението или контрола на даден НА.
Налице са два случая, когато могат да се наложат административни санкции без акт и без развиване на административнонаказателно производство. Те са:
- явно маловажни случая на административното нарушение. Тук глобата се налага срещу квитанция, но не повече от 10лв. В случая няма никаква индивидуализация, нито на дееца, нито на нарушителя (пресичане на червен светофар).
- Маловажни случаи. Тук е налице известна индивидуализация, тъй като глобата се налага срещу фиш. В него се съдържат данни за конкретния орган, за нарушителя, мястото и времето на нарушението и размера на глобата. Глобата тук е от 10-50лв. Тази глоба следва да се заплати в данъчните подразделения, докато глобата по квитанция се събира на място.
Двете глоби се налагат ако е налице установяване на място и налагане на място, както и готовност да се заплатят. В случай, че нарушителя оспори нарушението или откаже да заплато глобата се прилага обикновенно производство за съставянето на акта и наказателното постановление. Акта се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите. Той следва да съдържа реквизитите посочени в чл.42 на ЗАНН (ВИЖ формуляра на Акта).