26. Производство по установяване на административните нарушения.

Административните нарушения се наказват с адмнистративни наказания. Съществува установена процедура за установяване на нарушенията и налагането на адмнистративна санкция. Тук става въпрос за конкуренция между административнонаказателната отговорност (АНО) и други отговорности. АНО се поглъща от наказателната отговорност по НК и НПК. Това означава, че когато за дадено деяние е възбудило наказателно преследване, то административното наказателно производство не се образува. Ако в процеса на производството по установяване на административното нарушение се установи, че деянието е престъпление административнонаказателното производство се прекратява и се изпраща на прокуратурата. Изпъква въпроса ако прокуратурата установи, че даденото деяние няма признаците нито на престъпление, нито на нарушение, дали може тя да прекрати едновременно наказателното и административното производство. Отговорът е отрицателен. Тя може да прекрати само наказателно производство по НПК и следва да върне преписката на АО, който ще реши самостоятелно дали има административно нарушение (АН) или не. АНО е съвместима с имуществената, дисциплинарната отговорност по КТ и по Закона за дърржавния служител (ЗДСл).
Пример: Полицай шофира в нетрезво състояние – и административната и наказателната отговорност са нарушени.
Не следва да се образува наказателно производство, ако е образувано то следва да се прекрати в следните случаи:
1. Нарушителят е починал – АНО е лична
2. Постоянно разтройство на съзнанието
3. В предвидени от закона случаи – случаите на давност
Административнонаказателното производство може да се образува ако акта е съставен не по-късно от 3 месеца от откриването на нарушителя или 1 година от извършване на нарушението. Този срок е 2 години при митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения. Когато тези срокове не са спазени е налице давност по отношение на административнонаказателното производство. Наказателното постановление следва да се издаде най-късно 6 месеца от съставянето на акта за установяване на АН тези срокове са преклузивни.