25. Процедура за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор при изграждане на обектите. Издаване на удостоверения.

1. Документи
А За издаване на лиценз за упражняване на дейността строителен надзор лицето подава в Централно управление на ДНСК, сектор "Лицензиране" при дирекция "Вътрешен контрол" следните необходими документи:
1. заявление по образец (приложение № 1);
2. заверено копие от решението за регистрация по Търговския закон на юридическото лице или на едноличния търговец;
3. удостоверение за актуално състояние на юридическото лице или на едноличния търговец;
4. данъчна регистрация на юридическото лице или едноличния търговец;
5. регистрация по БУЛСТАТ;
6. удостоверение от данъчна служба, че регистрираното по Търговския закон лице няма задължения към държавата;
7. заверен списък по образец (приложение № 2) на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, с данни по чл. 167, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, както и данни за ЕГН, други индивидуални лицензи за упражняване на съответната дейност и начин за привличане на работа - с граждански или трудов договор;
8. удостоверения от регионалните дирекции за национален строителен контрол, че членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и наетите от тях физически лица за последните 3 години не са допуснали или извършили нарушения по ЗУТ по отменения Закон за териториално и селищно устройство и актовете по прилагането им;
9. свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица по т. 7;
10. удостоверения от съответната съсловна организация за регистрация на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица по т. 7;
11. копие от дипломите за завършено висше образование на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях лица по т. 6;
12. биографична справка, съдържаща информация за квалификацията и професионалния опит на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и наетите от тях лица по т. 7, в т. ч. списък на реализираните обекти;
13. други индивидуални лицензи, референции, препоръки и т. н. за упражняване на дейността. За издаване на лиценз не се заплаща такса.
Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол определя състав на:
1. специализирани предварителни комисии. Техните функции по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредба 9/2001 г.са да проучват и оценяват подадените документи относно състава и професионалните качества на специалистите и представят писмен доклад с предложение до Началника на ДНСК за вписване в регистър или отказ за регистриране. Следи се и за съответствие с нормативно-установените изисквания към органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец и технически правоспособните специалисти по отделните специалности, чрез които се упражнява строителен надзор, посочени вчл. 167, ал. 1 на ЗУТ.
2. лицензионна комисия - тя разглежда документите на лицата подали заявление за лицензиране, изслушва докладите на специализираните предварителни комисии, провежда обсъждане и взема решение с явно гласуване. Въз основа на решението на лицензионната комисия и на мотивирано предложение на нейния председател Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол издава лиценз за упражняване на строителен надзор по образец (приложение 4) за лицата по чл.6,ал.1 ,т.1 от наредбата. Лицензът се получава от управителя на юридическото лице или едноличния търговец или от упълномощено от него лице.
Лицензът включва заверен от началника на ДНСК списък на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, наети по трудов или граждански договор. Лицензираните лица се вписват в регистър. Регистърът е публичен и достъпът до него е свободен както за всички заинтересувани лица, така и за регистрираните лица. Регистърът се актуализира периодично и съдържа необходимата информация за регистрираните лица. В 2-дневен срок от заседанието на специализираните предварителни комисии ДНСК предоставя на лицата, подали молба за вписване в регистъра, информация за решенията на комисиите чрез залепване на информационно табло по местоживеене в регионалните дирекции и в централното управление на ДНСК. Жалби срещу решението за отказ от вписване в регистъра се подават до началника на ДНСК в 3-дневен срок от представяне на информацията
Б На ЮЛ и ЕТ се издават удостоверения за вписване в регистъра на лицата, упражняващи строителен надзор. В регистъра се вписват и специалистите към лицензираните юридически лица и еднолични търговци. Удостоверение се издава от Началника на ДНСК. За вписване в регистър в ДНСК юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 подават: 1. заявление по образец 2. документите по чл. 9, ал. 1, т. 2-13 от Наредбата За издаване на удостоверение за упражняване на дейността строителен надзор лицето подава заявление в Централно управление на ДНСК, сектор "Лицензиране" при дирекция "Вътрешен контрол" и документите,
В 30-дневен срок от постъпване на заявлението Началникът на ДНСК издава удостоверение или отказва издаването му.
Удостоверението се получава от управителя на юридическото лице или едноличния търговец или от упълномощено от него лице.

2. Срокове
Лицензът или отказът за издаване на такъв се издават в 30-дневен срок от подаване на заявлението. Заявление за изменение и допълнение на списъка по ал. 2, т. 3 на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността на ЮЛ и ЕТ се разглежда и решава от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от определено от него длъжностно лице в 14-дневен срок.
Лицензът или отказът за издаване на такъв се обжалват по реда на Закона за административното производство чрез директора на ДНСК до МРРБ. Лицензите се издават за срок пет години и се вписват в публичен регистър при Дирекцията за национален строителен контрол.
Основание за отказ и ред за обжалване на отказа - несъответствие с изискванията на чл. 167, ал. 1 от ЗУТ. Съгласно §1 ал.6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата,жалби срещу решението за отказ от вписване в регистъра се подават до Началника на Дирекцията за национален строителен контрол в 3-дневен срок от представяне на информацията за решението на комисията.

Основания за прекратяване или отнемане на издадения акт
Лицензът може да бъде прекратен преди изтичане на срока, за който е издаден, по искане на лицензираното лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по лиценза, както и при прекратяване на юридическото лице или предприятието на едноличния търговец или когато:
1. органите на Дирекцията за национален строителен контрол отменят като незаконосъобразни повече от три разпореждания, препоръки или заповеди, издадени от лицето, упражняващо строителен надзор, за всеки отделен обект;
2. са установени повече от три случая на бездействие при изпълнение на задълженията за строителен надзор за всеки отделен обект;
3. с влязло в сила наказателно постановление е наложена имуществена санкция на юридическото лице или на едноличния търговец за нарушения по този закон;
4. с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба повече от три пъти за срок една година на физическите лица, които са лицензирани или упражняват дейностите от и за сметка на лицензирано юридическо лице или на едноличен търговец;
5. отпадне някое от основанията, послужили за издаване на лиценза;
6. са използвани специалисти, невключени в списъка по ал. 2, т. 3.

Права и задължения на лицата, упражняващи строителен надзор при изграждане на обектите.
Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.
Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.
При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението,
След приключване на строително-монтажните работи и след издаване на всички писмени становища от специализираните органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Дирекцията за национален строителен контрол.
След представяне на доклада по предходната точка с приложени съгласувателни писма и разрешения на специализираните контролни органи, на становище на инвеститора (собственика) на строежа и заверена по установения ред документация органите на Дирекцията за национален строителен контрол:
1. назначават държавна приемателна комисия за строежи, определени с наредбата по чл. 179;
2. издават разрешение за ползване или отказват издаването му за строежите извън тези по т. 1.