25. Административни наказания на основата на общи / бланкетни административноправни разпоредби на ЗАНН.

Съставите на административното нарушение се определят със закон. В съответните административноправни норми се посочват точно кое деяние съставлява административното нарушение. Поради голямото разнообразие на такива деяния в ЗАНН са предвидени два текста: чл.31 и чл.32, които имат бланкетен характер, т.е. общ характер, това означава че те имат много широка приложимост. Нарушението на една разпоредба, за която няма предвидена санкция представлява нарушение на тези текстове. Казано с други думи, едно нарушение представлява нарушение на чл. 31 или чл. 32.
Чл. 31 – той има изключително широк обхват. Отнася се за, каквото и да е било нарушение или неизпълнение на разпореждане, заповед или наредба на ДО. Единствено условие е то да бъде законосъобразно. Този текст ще се приложи, когато няма изрично създаден състав.
Пример: Не се изпълнява заповед на кмета на общината да представите даден документ, не се изпълнява нареждане да се явите на задължително изследване за СПИН.
В тези случаи органът може да ви накаже с глоба от 2 до 50 лв. Не е необходимо съответната наредба или заповед да се посочва изрично, че неизпълнението ще води до наказвания по чл. 31.
Чл. 32 – той има по-ограничено действие. Отнася се само до нарушаване или неизпълнение на актове на МС. Без значение е какъв е акта – постановление, разпореждане, решение, правилници и наредби (чл. 114 от КРБ, чл. 82 от ЗА). В случая се касае за общи неизпълнения, на който и да е акт на МС, тъй като се предполага, че те са с по-голяма обществена сигурност, тъй като глобата е от 100 до 2 000 лв. С оглед публичната значимост на неизпълнението или нарушаването на акта на МС, свързани със счетоводството, данъчното, валутното, митническото или екологичното законодателство, глобата е от 400 до 3 000 лв. Необходими са две условия:
- едното е деянието да не представлява престъпление, ако то е такова ще се санкционира по реда на НПК. Наказателната отговорност по НК и НПК ще погълне администрацията по чл. 32.
- Второто е в акта на МС изрично да бъде посочено, че санкционирането ще стане по чл. 32. това изискване не съществуваше при нарушаването на разпореждането на други органи на властта посочени в чл. 31.