24. Строителен надзор. Лицензи и удостоверения за осъществяване на дейността.

1. Ведомство - Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ е юридическо лице със седалище гр.София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МРРБ и упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към всички строежи на територията на Република България.
ДНСК упражнява контрол върху законосъобразността на разрешеното и извършваното строителство, въвеждането в експлоатация на строежите и законосъобразността на въведените в експлоатация строежи. Началникът на ДНСК издава лицензи и удостоверения за регистрация на лицата, упражняващи строителен надзор.
2. Лицензионен режим
2.1. Предмет на режима - Упражняване на строителен надзор за строежите по чл. 166, ал. 6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 4 от Наредба 9
за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор (ДВ, бр. 58/2001 г.) -Обекти на основното застрояване, извън строежите по чл. 166, ал. 5 ЗУТ
2.2. Органи по издаване и отнемане на лицензия. Началникът на ДНСК е компетентният орган, който издава лицензи и удостоверения за регистрация на лицата, упражняващи строителен надзор.
ДНСК е администрацията, която обработва необходимата документация относно лицензирането, съхранява данните и документите от извършеното лицензиране, води публични регистри на издадените и отнетите лицензи, регистри за лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, регистри на лицата, упражняващи строителен надзор, за които е издадено удостоверение.
2.3. Основание - Чл. 166, ал. 6 от ЗУТ и §1, ал. 1 от Наредба 9/2001 г. Лицата, упражняващи строителен надзор за обекти на основното
застрояване, извън строежите по чл. 166, ал. 5, се регистрират в съответната съсловна организация, а до влизане в сила на закона по чл. 230, ал. 1 на ЗУТ, който урежда условията и редът за придобиване на специалната проектантска правоспособност, надзорът се упражнява от регистрирани за това в ДНСК юридически лица и еднолични търговци.
2.4. Акт по прилагането - общите условия и изисквания за издаване на лиценз на лицата, упражняващи строителен надзор при изграждане на обектите, и срокът и прекратяването на лиценза са уредени в чл. 166, 167 и 168 ЗУТ. Наредбата урежда на видовете строежи по чл. 166, ал. 5 и 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), изисквания и критерии за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор при изграждане на обектите; процедура за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор при изграждане на обектите. Видовете строежи по чл. 166, ал. 5 ЗУТ, при строителството на които (вкл. при узаконяване) се упражнява дейността строителен надзор от лицензирани за това юридически или физически лица, са посочени изчерпатело в чл.4 от наредбата.
2.5.Обхват на дейността
1 .законосъобразно започване на строежа;
2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ
4. контрол по спазването на условията за безопасност на труда, в това число съгласно проекта за организация и изпълнение на строителството, когато такъв е необходим;
5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
6. годност на строежа за издаване на разрешение за ползване.
За изграждане на обектите на основното застрояване се упражнява строителен надзор от лицензирани или регистрирани за това:
A. юридически лица и еднолични търговци; членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и наетите от тях технически правоспособни физически лица, които трябва да са регистрирани в съсловните организации, създадени със закона по чл. 230, ал. 1;
Б. физически лица, които за осъществяване на дейността си по надзора в строителството са длъжни да се регистрират като еднолични търговци или да образуват юридически лица, в чийто състав се включват технически правоспособни физически лица, регистрирани в съсловните организации, създадени със закона по чл. 230, ал. 1.
B. ЮЛ и ЕТ, упражняващи дейността строителен надзор, не могат да бъдат проектанти и/или строители, и/или доставчици на строителни материали и изделия и не могат да сключват договори за строителен надзор на строежи, за които наетите от тях по трудово или друго правоотношение специалисти са проектанти и/или строители, и/или доставчици, както и свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон.'
2.6. Условия за издаването на акта
За издаване на лицензия Юридическите лица и едноличните търговци трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са обявени в несъстоятелност;
2. да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и наетите от тях по трудов или граждански договор физически лица трябва да са правоспособни и квалифицирани специалисти, които са български граждани със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър; да имат най-малко 5 години стаж в областта на инвестиционното проектиране и/или строителството за съответния вид строеж; за последните 3 години; да не са допуснали или извършили нарушения по този закон, по отменения Закон за териториално и селищно устройство и актовете по прилагането им и да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани.