24. Отнемане в полза на държавата на вещи, свързани с административното нарушение.

Административното нарушение е деяние, което нарушава установения правен ред, извършено е виновно и се наказва с административно наказание по административен ред. Възможно е деянието да е извършено с помощта на някои вещи.
Пример: Незаконния лов предполага наличието на пушка, това постави въпроса за решаване на съдбата на тези вещи.
Ето защо са възможни три случая, при които наред с налаганото наказание е възможно и отнемане на вещи. Това отнемане е винаги в полза на държавата. Тези вещи следва да принадлежат на нарушителя. Случаите са следните:
1. Вещи, които са послужили за извършването на умишлено административно нарушение. Следователно непредпазливите административни нарушения няма да предполагат отнемане на вещи.
Пример: Въдицата при незаконен риболов, брадвата или триона при незаконна сеч и т.н.
В тези случаи умисълът е налице и следователно вещите следва да се отнемат.
2. Вещи предмет на нарушението, притежаването на които е незаконно. Правно ирелевантно (без правно значение) какво е тяхното количество, на каква стойност са и къде се намират. Тук основно е, че с норма е забранено тяхното притежаване. И затова те следва да бъдат конфискувани.
3. Предмети – предмет на нарушението
4. Вещите придобити в резултат на нарушението
Пример: Дървесина придобита при незаконна сеч; риба придобита при незаконен риболов и т.н.
Поначало в случаите, когато се отнема вещ, която е послужила за вещите на нарушението, следва да се държи сметка на стойността. Отнемането ще бъде незаконосъобразно, когато стойността на вещите явно несъответства на характера на стойността на нарушението. Възможно е обаче закона да предвиди друго. Постановяването на отнемането на вещи става с наказателно постановление. То е оспорено с наложеното административно наказание, следователно може да се наложи административно наказание плюс отнемане на вещи, т.е. кумулативни.